Zmeny v sociálnom zabezpečení

Začiatok udalosti : Pondelok, 1. 07. 2019
Koniec udalosti :


Zmeny v sociálnom zabezpečení

Od 1. júla 2019 sa zvýšia sumy životného minima - spoločensky uznanej  minimálnej hranice príjmov, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Táto zmena sa dotkne aj viacerých príspevkov vyplácaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň sa od 1. júla zvýšia aj príspevky, ktoré nie sú naviazané na životné minimum, a to opatrovateľský príspevok a príspevok na osobnú asistenciu. Vďaka nárastu životného minima sa od 1. januára 2020 zvýši daňový bonus na dieťa, suma nezdaniteľnej časti základu dane, ako aj rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa.

 

Životné minimum

Za životné minimum osoby alebo osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, sa považuje suma:

  • 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú osobu,
  • 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú dospelú osobu,
  • 95,96 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa.

 

Jednotlivec je v hmotnej núdzi, ak má mesačný príjem nižší ako 210,20 €, manželia sú v hmotnej núdzi, ak ich spoločný mesačný príjem nedosahuje sumu 356,84 €. V prípade, že majú deti, ich životné minimum sa zvyšuje o 95,96 € mesačne na každé dieťa, t. j. 452,80 € pre manželský pár s jedným dieťaťom, 548,76 € pre manželov s dvoma deťmi atď.

Uvedené sumy životného minima však slúžia iba na posúdenie toho, či je určitá osoba v stave hmotnej núdze, nemá nárok na to, aby jej boli vyplácané príspevky vo výške životného minima. Človek v hmotnej núdzi, ktorý si nevie zabezpečiť či zvýšiť príjem prácou, svojim majetkom alebo uplatnením nejakého práva (napríklad práva na výživné), môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o pomoc v hmotnej núdzi. Tá sa poskytuje vo forme dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke. Zároveň môže požiadať obec o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Podrobné informácie o hmotnej núdzi nájdete na našej webovej stránke v odkaze Sociálne zabezpečenie/Hmotná núdza a v príručke Pacient v núdzi.

 

Príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Príspevky sa od 1. júla 2019 zvýšia nasledovne:

Peňažný príspevok

Výška v

Na prepravu

107,25

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

I. skupina

II. skupina

III. skupina

 

39,02

19,51

11,71

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, obuvi a bytového zariadenia

19,51

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

35,11

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

46,82

 

Opatrovateľský príspevok

Opatrovateľský príspevok je v zákone určený pevnou sumou a nie je naviazaný na životné minimum. Znamená to, že aj v prípade zvýšenia sumy životného minima, opatrovateľský príspevok zostane rovnaký. Vláda však môže svojim nariadením zmeniť výšku opatrovateľského príspevku vždy k 1. júlu kalendárneho roka, presne tak, ako sa to stalo k 1. júlu 2019.

Príspevok na opatrovanie sa od 1. júla 2019 zvýši nasledovne:

Opatrovanie jednej  osoby s ŤZP

430,35

Opatrovanie dvoch osôb s ŤZP

572,36

Opatrovanie osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne

378,70

Opatrovanie jednej osoby s ŤZP poberateľom plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku

215,18

Opatrovanie dvoch osôb s ŤZP poberateľom plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku

286,18

 

Výška príspevku sa znižuje o sumu, o ktorú príjem opatrovaného presahuje dvojnásobok životného minima. Ak je opatrovaným nezaopatrené dieťa, peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou príjem opatrovaného prevyšuje trojnásobok sumy životného minima. Opatrovateľský príspevok je ale možné aj zvýšiť o 100 € mesačne, ak je opatrovaným nezaopatrené dieťa a opatrovateľ nemá nijaký iný príjem.

 

Príspevok na osobnú asistenciu

Od 1. júla 2019 je sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie  4,18 €. Príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac.

 

Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.