Právna poradňa - Práceneschopnosť

O práceneschopnosti hovoríme vtedy, ak v dôsledku Vašej choroby a liečebných procesov, ktoré musíte absolvovať, nemôžete chodiť do práce. O práceneschopnosti a dĺžke jej trvania rozhoduje Váš ošetrujúci lekár. Nároky, ktoré Vám pri práceneschopnosti vzniknú, sa líšia podľa Vášho sociálneho postavenia – teda v závislosti od toho, či ste zamestnanec, osoba v ochrannej lehote, samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) alebo dobrovoľne poistená osoba. Pre výpočet výšky nemocenského je však vždy potrebné určiť tzv. vymeriavací základ – teda sumu, z ktorej sa dávka vypočíta a tzv. rozhodujúce obdobie – t. j. obdobie, z ktorého zoberieme vymeriavací základ.

Zamestnanec má počas dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na náhradu príjmu a nemocenské. Náhradu príjmu platí zamestnancovi zamestnávateľ – za prvé tri dni trvania PN vo výške 25% z vymeriavacieho základu zamestnanca, za štvrtý až desiaty deň vo výške 55% z vymeriavacieho základu zamestnanca. Od jedenásteho dňa trvania PN má zamestnanec nárok na nemocenské, ktoré mu vypláca Sociálna poisťovňa. Výška nemocenského je 55% z vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ zamestnanca je jeho hrubá mzda. Ak zamestanec u súčasného zamestnávateľa pracoval počas celého predchádzajúceho roka, jeho nemocenské sa vypočíta z hrubej mzdy, ktorú mal v predchádzajúcom roku. Ak u súčasného zamestnávateľa pracoval aspoň 90 dní (teda nie celý predchádzajúci rok), nemocenské sa vypočíta z hrubej mzdy, ktorú mal počas tohto obdobia.

Obdobie práceneschopnosti zamestnanca je tzv. ochrannou dobou, čo znamená, že práceneschopnému zamestnancovi môže dať zamestnávateľ výpoveď iba výnimočne, a to iba v prípade, ak sa zamestnávateľ ruší alebo ak zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu.

Samostatne zárobkovo činná osoba má nárok na nemocenské vo výške 25% z vymeriavacieho základu za prvý až tretí deň trvania PN a 55% z vymeriavacieho základu od štvrtého dňa PN. Vymeriavacím základom SZČO je príjem, z ktorého platila poistné do Sociálnej poisťovne.

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, t. j. osoba, ktorá sa sama rozhodla sa poistiť v Sociálnej poisťovni, má nárok na nemocenské za podmienky, že bola poistená aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti. Výška nemocenského je 25% z vymeriavacieho základu za prvý až tretí deň trvania PN a 55% z vymeriavacieho základu od štvrtého dňa PN. Vymeriavacím základom dobrovoľne poistenej osoby je čiastka, ktorú si sama určila ako základ pre platenie poistného – od 402,50 € po 4025 €.

Osoba v ochrannej lehote je človek, ktorému nemocenské poistenie zaniklo (napríklad skončil jeho pracovný pomer), a po zániku tohto poistenia v určitej lehote – ochrannej lehote - ochorel alebo utrpel úraz a stal sa dočasne práceneschopným. Ochranná lehota je 7 dní po zániku nemocenského poistenia; v prípade tehotnej ženy je ochranná lehota osem mesiacov. Znamená to, že osoba, ktorá sa stane práceneschopnou do 7 dní od zániku poistenia, má nárok na nemocenskú dávku. Výška nemocenského je 25% z vymeriavacieho základu za prvý až tretí deň trvania PN a 55% z vymeriavacieho základu od štvrtého dňa PN.

Nemocenské sa vypláca mesačne pozadu, spravidla okolo 20. dňa mesiaca. Ak dočasná pracovná neschopnosť pokračuje aj nasledujúci mesiac, ošetrujúci lekár Vám vystaví tlačivo „Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti“ (tzv. lístok na peniaze), ktorý je potrebné po jeho podpísaní predložiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Bez tohto dokladu Vám Sociálna poisťovňa nevyplatí nemocenské za príslušný mesiac. Nemocenské sa vypláca najviac 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Znamená to, že práceneschopnosť môže trvať aj viac ako 52 týždňov, avšak už bez vyplácania nemocenského.

Počas dočasnej pracovnej neschopnosti je nevyhnutné, aby ste dodržiavali liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom, pretože v opačnom prípade Vám môže Sociálna poisťovňa prestať vyplácať nemocenské (respektíve Vám zamestnávateľ môže prestať vyplácať náhradu príjmu za prvých desať dní PN). Počas trvania PN ste povinný zdržiavať sa na adrese uvedenej v žiadosti o nemocenské (t. j. na adrese uvedenej na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti).

Dodržiavanie liečebného režimu kontroluje zamestnanec Sociálnej poisťovne. Kontrola môže byť vykonaná kedykoľvek od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, a to aj mimo pracovného času a cez víkend. Kontrolu, či sa dočasne práceneschopný zamestnanec zdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti, má právo vykonávať aj zamestnávateľ. Zamestnávateľ môže kontrolu vykonať počas celej doby trvania pracovnej neschopnosti svojho zamestnanca.

Ak dočasná pracovná neschopnosť a nepriaznivý zdravotný stav trvajú dlhodobo, t. j. trvajú alebo je pravdepodobné, že budú trvať dlhšie ako jeden rok, môžete požiadať o priznanie invalidného dôchodku – aj skôr ako uplynie 52 týždňov pracovnej neschopnosti, počas ktorých máte nárok na nemocenské.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.