Práva pacienta - súhlas s liečbou

Pacient má právo dozvedieť sa od svojho lekára všetky informácie potrebné na to, aby sa mohol rozhodnúť, či s určitým postupom pri vyšetrení alebo liečbe súhlasí.

Lekár má pacienta informovať najmä o:

  • stanovenej diagnóze – akým ochorením pacient trpí, aké sú jeho príznaky, aký priebeh ochorenia možno očakávať,
  • jednotlivých možnostiach liečby ochorenia, prínose jednotlivých druhov liečby, ich vedľajších účinkoch a ako sú tieto vedľajšie účinky zvládnuteľné,
  • rizikách “neliečenia sa“ v prípade, že pacient určitú liečbu odmieta.

Poučenie má byť poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť. Pri poskytovaní dostatočného času na rozhodnutie je potrebné brať do úvahy aj to, že je spravidla v záujme pacienta začať s liečbou čo najskôr. Bez ohľadu na pracovné vyťaženie lekára a počet ďalších pacientov čakajúcich na vyšetrenie, má pacient právo na všetky informácie, ktoré potrebuje, aby sa mohol liečiť.

Ak si pacient nepraje byť informovaný o svojim ochorení a možnostiach jeho liečby vôbec alebo sčasti, má právo  odmietnuť poučenie. Aj takýto pacient bude liečený, nebude však o svojej liečbe informovaný, pokiaľ nezmení názor a nebude si takéto informácie priať.

Výsledkom takejto komunikácie medzi pacientom a lekárom je informovaný súhlas. Informovaným súhlasom dáva pacient najavo, že sa na základe dôkladného poučenia o všetkých možnostiach liečby rozhodol liečiť určitým spôsobom. Pacient musí porozumieť čo je cieľom jednotlivých liečebných alternatív, čo od nich môže reálne očakávať, aké nežiadúce účinky s nimi môžu byť spojené a ako ich možno zvládnuť. Ak pacient nemal k dispozícii všetky informácie, informovaný súhlas je neplatný. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje nezákonne. Informovaný súhlas má veľký význam aj z hľadiska obrany lekára pri prípadnej neskoršej sťažnosti pacienta. Udelenie informovaného súhlasu preto nesmie byť iba formalitou.

Informovaný súhlas nemusí byť vždy udelený písomne, písomná forma však zaručuje väčšiu istotu pri prípadných neskorších pochybnostiach. Písomný informovaný súhlas zákon vyžaduje pri každej zmene diagnostického alebo liečebného postupu oproti predchádzajúcemu informovanému súhlasu (napríklad pri nasadení nového lieku), pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej alebo lokálnej anestéze, pri účasti na klinických štúdiách, transplantácií a odbere orgánov alebo tkanív a pri interrupcii a sterilizácii. Informovaný súhlas môže pacient kedykoľvek odvolať.

Pacient má vždy právo odmietnuť určitý liek, podstúpiť nejakú procedúru, či ukončiť celú liečbu. V prípade, ak sa liečiť nechce alebo nemôže, mal by to oznámiť lekárovi. Ten má pacienta poučiť o rizikách takéhoto postoja, a toto poučenie pacient podpíše (tzv. reverz). Lekár nesmie informovať príbuzných pacienta o pacientovom rozhodnutí odmietnuť liečbu, pokiaľ si to pacient sám neželá.

Skutočnosť, že zdravotnú starostlivosť možno až na výnimky poskytovať len so súhlasom pacienta však neznamená, že lekár je povinný liečiť pacienta akýmkoľvek spôsobom, ktorý si pacient zvolí. Tak ako pacient môže kedykoľvek odmietnuť liečbu, ktorú si nepraje a podpísať reverz, aj lekár môže odmietnuť poskytovať zdravotnú starostlivosť, ktorú považuje za bezúčelnú alebo škodlivú. V prípade, ak pacient požaduje liečbu, ktorá odporuje správnej klinickej praxi, lekár je povinný takúto požiadavku odmietnuť.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.