Príspevok na pohonné hmoty pacienta s mnohopočetným myelómom

Pacient s mnohopočetným myelómom požiadal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. Hromadnú dopravu využívať nemôže, nakoľko mu ochorenie spôsobuje anémiu, časté infekcie, hyperkalciémiu, nefropatiu, je zaradený do dialyzačného programu. Trpí aj obojstrannou koxartrózou a artrózou kolien tretieho stupňa, poruchami statodynamiky, polyneuropatiou horných a dolných končatín a vertiginóznym syndrómom. Úrad žiadosť zamietol s odôvodnením, že nie je odkázaný na individuálnu prepravu, nakoľko je so sprievodcom schopný premiestniť sa k prostriedkom hromadnej dopravy, nastúpiť do nich a zvládnuť všetky situácie v nich.

Proti rozhodnutiu úradu sme podali odvolanie. V odvolaní sme poukázali na fakt, že v lekárskych správach sú zadokumentované ťažké, trvalé a progresívne poruchy pohybových schopností, poruchy funkcie chrbtice, ako aj  motorické deficity na periférií trvalého charakteru (polyneuropatia dolných aj horných končatín). Vzhľadom na to, že pacient má pri danom ochorení zníženú obranyschopnosť, a teda zvýšenú náchylnosť na infekcie, ošetrujúci lekári nepovažujú za vhodné cestovanie hromadnými dopravnými prostriedkami.

Ustanovením § 11 zákona č. 447/2008 Z.z. je daná povinnosť posudkového lekára posúdiť a zohľadniť všetku predloženú zdravotnú dokumentáciu, t.j. posúdiť a zohľadniť ako každé jednotlivé ochorenie, ktorým žiadateľ preukázateľne trpí, ovplyvňuje jeho schopnosť prepravovať sa hromadnou dopravou na rovnakom základe s ostatnými pri rešpektovaní prirodzenej dôstojnosti. Nemôže pri tom ignorovať odporúčania ošetrujúcich lekárov, pokiaľ s nimi nesúhlasí, resp. ich nepokladá za posudkovo významné, má takéto svoje stanovisko presvedčivo a jasne vyargumentovať.

Ako sme uviedli v odvolaní, z odborných lekárskych nálezov jednoznačne vyplýva, že preprava prostriedkami hromadnej dopravy predstavuje významné riziko zhoršenia pacientovho zdravotného stavu. Prítomnosť sprievodcu pri cestovaní hromadnou dopravou toto riziko nijako neznižuje. Odkázanosť na pomoc sprievodcu sa s odkázanosťou na individuálnu prepravu nevylučuje, tak ako sa odkázanosť na individuálnu prepravuje nevylučuje napríklad s odkázanosťou na psa so špeciálnym výcvikom, hoci aj nevidomí ľudia, ktorí využívajú slepeckého psa, sú v jeho sprievode schopní nastúpiť do vozidla hromadnej dopravy a zaujať tam vyhradené miesto.

Ústredie práce vyhovelo nášmu odvolaniu a pacientovi bol príspevok priznaný.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.