ASH 2017

V decembri 2017 sa v Atlante konala výročná konferencia Americkej hematologickej spoločnosti (ASH). Boli na nej predstavené celosvetovo najdôležitejšie výsledky klinických štúdií v oblasti hematologických ochorení, ktoré môžu v budúcnosti ovplyvniť odporúčané postupy pre liečbu jednotlivých ochorení (tzv. guidelines). Vybrali sme pre vás niekoľko najzaujímavejších.

Chronická lymfocytová leukémia – nové možnosti liečby

Clarity je názov celosvetovo prvej klinickej štúdie skúmajúcej kombináciu dvoch nechemoterapeutických liekov na liečbu CLL – venetoclaxu a ibrutinibu. Tieto lieky sledujú dva základné ciele v boji proti onkologickým ochoreniam – tvorbu nádorových buniek a ich neochotu zomrieť. S istým zjednodušením možno povedať, že ibrutinib zastavuje stimuláciu množenia nádorových buniek a venetoclax blokuje proteín, ktorý im pomáha prežiť. Oba lieky sú v EÚ schválené na liečbu CLL, zatiaľ ich však nie je možné podávať pacientom súčasne. Cieľom štúdie Clarity bolo overiť, či je mechanizmus ich pôsobenia komplementárny, t.j. či bude liečba oboma liekmi naraz efektívnejšia a bez netolerovateľných nežiadúcich účinkov.

Do štúdie bolo zaradených 50 pacientov s CLL, ktorí boli v minulosti liečení chemoterapiou, no na liečbu nereagovali alebo sa im ochorenie vrátilo. Po šiestich mesiacoch trvania štúdie bolo 33 % pacientov bez akýchkoľvek známok ochorenia.

Vedúci výskumného tímu Dr. Hillmen hodnotí doterajšie výsledky veľmi pozitívne: „Tieto výsledky sú zvlášť pôsobivé vzhľadom na to, že ide o pacientov, u ktorých predchádzajúca liečba zlyhala. Preukázali sme, že tieto dva lieky môžu byť použité spolu bez výraznejšej dodatočnej toxicity. Fakt, že ani s použitím najcitlivejších vyšetrení sme nedokázali nájsť známky ochorenia, je pomerne jasným znakom, že kombinácia týchto liekov môže byť účinnou liečbou.“

Klinická štúdia prebiehala vo Veľkej Británii a bola financovaná neziskovou organizáciou Bloodwise. Účinnosť a bezpečnosť kombinácie venetoclaxu a ibrutinibu v porovnaní s liečbou samotným ibrutinibom a s liečbou tromi rôznymi chemoterapeutickými liekmi u pacientov s novo diagnostikovanou CLL sa skúma aj v omnoho väčšej štúdii FLAIR, prebiehajúcej na viacerých pracoviskách vo Veľkej Británii.

Pri chronickej lymfocytovej leukémii vzbudila pozornosť aj klinická štúdia MURANO porovnávajúca účinnosť a bezpečnosť liečby kombináciou venetoclaxu a rituximabu so štandardnou liečbou rituximabom a bendamustínom. Podľa výsledkov štúdie liečba venetoclaxom s rituximabom viac ako zdvojnásobuje pravdepodobnosť, že pacient s CLL prežije dva roky bez progresie ochorenia. Do štúdie bolo zaradených 389 pacientov s pretrvávajúcou a liečbe odolávajúcou CLL po aspoň jednom cykle chemoterapie.

Spracované podľa: http://www.ascopost.com/issues/december-25-2017/phase-ii-data-for-venetoclaxibrutinib-combination-in-relapsed-or-refractory-chronic-lymphocytic-leukemia/

Mnohopočetný myelóm – zníženie rizika úmrtia preventívnym podávaním antibiotika

Myelóm sám o sebe výrazne potláča imunitný systém a liečba, ktorú proti nemu nasadíme, zníži obranyschopnosť ešte viac. U pacientov liečených protinádorovou liečbou sa často stretávame s klinickým syndrómom nazývaným febrilná neutropénia. Ide spravidla o priamy následok chemoterapie, rádioterapie, niekedy aj biologickej liečby.

Neutropénia je chorobný stav, ktorý sa vyznačuje abnormálne nízkym počtom neutrofilov. Neutrofil je najčastejším typom bielej krvinky (leukocytu) a je významnou zložkou imunitného systému. Čím je počet neutrofilov nižší, tým je človek náchylnejší na infekčné ochorenia. U oslabeného jedinca môže dochádzať k bakteriálnym infekciám, ale aj k infekciám plesňovým či vírusovým. O febrilnej neuropénii hovoríme vtedy, ak má pacient s neutropéniou horúčku.

Febrilná neutropénia je veľmi vážny stav. Mnoho pacientov zomrie predtým, než môžu zareagovať na liečbu. Z analýzy viac ako 3 000 britských pacientov vyplynulo, že 10 % z nich zomrelo počas 60 dní od zahájenia liečby, pričom 45 % z týchto úmrtí bolo spôsobených infekciou.

Myšlienka predchádzať vzniku febrilných epizód podávaním antibiotík nie je nijakou novinkou. Prevencia antibiotikami však so sebou prináša aj viaceré riziká, predovšetkým nárast nežiadúcich účinkov a vybudovanie odolnosti voči antibiotiku. Paušálne používanie antibakteriálnej profylaxie u všetkých pacientov sa preto neodporúčalo.

Cieľom klinickej štúdie TEAMM bolo zhodnotiť účinnosť antibiotika levofloxacín v znižovaní febrilných epizód a počtu úmrtí u novo diagnostikovaných pacientov s mnohopočetným myelómom. 977 pacientov v 93 nemocniciach vo Veľkej Británii bolo v rokoch 2012 – 2016 rozdelených do dvoch skupín – jednej bol počas 12 týždňov od začatia onkologickej liečby podávané antibiotikum v dávke 500 mg denne a druhej placebo bez akejkoľvek účinnej látky.

Výsledky štúdie hovoria v prospech profylaxie levofloxacínom. V skupine pacientov, ktorým bol podávaný, bolo počas prvých 12 týždňov liečby myelómu zaznamenaných 8 úmrtí a 87 febrilných epizód, v placebo skupine 22 úmrtí a 119 febrilných epizód. Veľmi dôležité je aj zistenie, že preventívne podávanie levofloxacínu nezvýšilo riziko výskytu rezistentných baktérií v organizme.

Po roku od ukončenia štúdie nie je medzi oboma skupinami nijaký rozdiel v celkovom prežívaní. Obava výskumného tímu, že levofloxacín iba odďaľuje nevyhnutné úmrtia, sa nenaplnila. Odporúčajú preto, aby profylaxia levofloxacínom bola použitá nielen počas úvodnej liečby, ale aj po relapse ochorenia.

Spracované podľa: http://www.ascopost.com/issues/february-10-2018/for-patients-treated-for-myeloma-antibiotic-prophylaxis-may-reduce-infections-and-deaths/

Hodgkinov lymfóm – ako liečiť starších pacientov

Starší pacienti s Hodgkinovým lymfómom vo všeobecnosti nereagujú na štandardnú liečbu tak dobre, ako mladí pacienti. Dosiaľ najlepšie výsledky boli u týchto pacientov dosiahnuté v klinickej štúdii, v ktorej bol pacientom podávaný brentuximab vedotin pred a po liečbe chemoterapiou v režime AVD (doxorubicín, vinblastín a dakarbazín).

Do štúdie bolo zaradených 48 pacientov s mediánom veku 69 rokov, najstarší pacient mal 88 rokov. Podľa vedúceho výskumného tímu, prof. Andrewa Evensa, je bretuximab vedotin pred a po AVD vhodný pre starších pacientov s HL. Táto liečba vedie k vyššiemu počtu úplných odpovedí a je vo všeobecnosti veľmi dobre znášaná. Dĺžka prežívania je excelentná. Je to liečba, ktorá môže pacienta vyliečiť.

Na ASH 2017 boli prezentované aj vynikajúce výsledky štúdie ECHELON-1 v liečbe mladších pacientov s HL (medián veku 36 rokov) kombináciou brentuximab vedotin plus AVD, ktoré boli pacientom podávané naraz, nie postupne. Súbežné použitie bretuximabu a AVD by sa v budúcnosti mohlo stať štandardom liečby mladších pacientov s Hodgkinovym lymfómom.

Spracované podľa: http://www.ascopost.com/issues/january-25-2018/best-outcomes-to-date-in-older-patients-with-hodgkin-lymphoma/

Transplantácia krvotvorných buniek – zníženie rizika vzniku reakcie štepu proti hostiteľovi

Pri transplantácii krvotvorných buniek od darcu je podmienkou úspechu, aby sa jeho krvné a imunitné bunky mali šancu spojiť s telom pacienta. Je tomu tak vtedy, ak medzi darcom a pacientom existuje zhoda tkanivových znakov (antigénov), ktoré sa nachádzajú na povrchu všetkých tkanív a u každého človeka sú jedinečné. Ide o znaky hlavného histokompatibilného systému – HLA znaky.

Každá nezhoda v HLA znakoch darcu a príjemcu vyvoláva obrannú reakciu. Tá sa môže prejaviť tým, že imunitný systém pacienta (hostiteľa) nedovolí, aby sa bunky darcu v tele usídlili (odvrhnutie štepu) alebo tzv. reakciou štepu proti hostiteľovi (GVHD – Graft Versus Host Disease), pri ktorej nové biele krvinky vytvorené kmeňovými bunkami darcu vnímajú tkanivá pacienta – hostiteľa, ako cudzie a snažia sa ich zničiť. Prejavuje sa kožnými problémami, ako sú vyrážky, ošupovanie alebo začervenanie kože, zažívacími ťažkosťami, najmä početnými riedkymi stolicami, vracaním a nechutenstvom, ale aj poškodením pečene, kedy sa u pacienta objaví žltačka. Pokiaľ je rozdiel typov tkanív medzi darcom a príjemcom veľký, môže byť táto reakcia až smrteľná.

Efektívne zníženie rizika vzniku tejto závažnej komplikácie zostávalo dosiaľ nenaplnenou potrebou pacientov aj lekárov. Podľa výsledkov klinickej štúdie fázy II, realizovanej na 18 amerických pracoviskách s účasťou 43 pacientov, liek abatacept temer eliminoval život ohrozujúcu reakciu štepu proti hostiteľovi u pacientov, ktorí postúpili transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek.

Abatacept sa používa na liečbu pacientov s reumatoidnou artritídou. Zabraňuje aktivácii T-buniek čím predchádza reťazovej reakcii vedúcej k zápalu kĺbu. Práve tento mechanizmus účinku viedol výskumníkov k domnienke, že liek by mohol redukovať aktiváciu tých T-buniek, ktoré podnecujú vzniku GVHD bez toho, aby obmedzil „dobré“ T-bunky potrebné pre reguláciu imunitného systému.

„Pre mňa ako transplantológa je priam zdrvujúce, keď sa u pacienta, ktorému sme vyliečili leukémiou transplantáciou, rozvinie závažná reakcia štepu proti hostiteľovi. Ak by sme mali k dispozícii bezpečnú liečbu, ktorá zasiahne iba T-bunky spôsobujúce reakciu štepu proti hostiteľovi, znamenalo by to veľký krok vpred na poli transplantácie kmeňových buniek. Nejde iba o nádej, že budeme vedieť predísť GVHD, zároveň by sme tým mohli významne zlepšiť vyhliadky pacientov, ktorí potrebujú vysoko rizikovú transplantáciu“, povedal na konferencii ASH Dr. Kean z Lekárskej fakulty vo Washingtone.

Štúdia pokračuje s ďalšou skupinou 140 pacientov, výsledky budú známe do šiestich mesiacov.

Spracované podľa: https://ash.confex.com/ash/2017/webprogram/Paper104734.html a http://www.ascopost.com/News/58362


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.