Invalidný dôchodok pacientky s polycytémiou vera

Pacientka s polycytémiou vera bola uznaná za invalidnú, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovila Sociálna poisťovňa na 55 % - 45 % za PV a 10 % za ostatné ochorenia, ktorými pacientka trpí. V ostatnom období sa začal jej zdravotný stav zhoršovať, predovšetkým sa jej začala prudko zväčšovať slezina.  Preto požiadala Sociálnu poisťovňu o prehodnotenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na účely invalidity. Sociálna poisťovňa si pacientku predvolala na posúdenie zdravotného stavu, percento invalidity jej však nezvýšila.

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne sme podali odvolanie. V ňom sme poukázali na to, že práve zväčšenie sleziny (splenomegália) je určujúcim kritériom hodnotenia závažnosti všetkých myeloproliferatívnych ochorení, vrátane polycytémie vera.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri myeloproliferatívnych ochoreniach (polycytémia, esenciálna trombocytémia, myelofibróza) je upravený v položke 6, kapitoly II, prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení. Podľa závažnosti prejavov ich možno podradiť pod písm. a) až c). Pod písm. c), pri ktorom je invalidita určená na  60-70 %, je potrebné tieto ochorenia zaradiť v prípade, ak vykazujú ťažké prejavy, ktoré sú v zákone konkrétne vymedzené ako anémia pod 10g/dl hemoglobínu, trombocytopénia pod 80 000 ml, zväčšenie sleziny, polycytémia.

Sociálna poisťovňa vyhovela nášmu odvolaniu a invaliditu určila na 80 % (70 % za polycytémiu a 10 % za ostatné ochorenia). Pacientka tak bude mať plný invalidný dôchodok


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.