ASCO 2017 a EHA 2017

V júni 2017 sa uskutočnili až dve významné podujatia pre onkológov – výročné konferencie Americkej spoločnosti klinickej onkológie (ASCO) a Európskej hematologickej spoločnosti (EHA).

Tak ako už býva na veľkých podujatiach v oblasti onkológie ostatné roky zvykom, aj na týchto konferenciách sa pozornosť sústredila najmä na novinky  v imunoterapii, ktorá využíva na boj proti onkologickým ochoreniam imunitnú odpoveď organizmu, a na tzv. precíznu medicínu (z angl. výrazu „precision medicine“).

Precízna medicína 

Precízna medicína je pojem používaný na označenie cielenej liečby založenej na pacientovom špecifickom genetickom profile. Príkladom výskumu v tejto oblasti je klinická štúdia skúmajúca účinnosť látky larotrectinib. Do štúdie boli zaradení pacienti s až 17 rôznymi typmi nádorov, pre ktoré bola spoločná rovnaká genetická mutácia zodpovedná za vznik a rozvoj ochorenia. Všetci pacienti boli liečení rovnakou látkou bez ohľadu na to, aký orgán v ich tele nádor zasiahol. Na liečbu zareagovalo až 76% pacientov, čo sa považuje za veľmi sľubný výsledok. Podľa slov Dr. Davida Hymana z Newyorského Memorial Sloan-Kettering Cancer Center sme svedkami napĺňania originálneho prísľubu precíznej medicíny, že každé onkologické ochorenie by raz malo byť liečené v závislosti od svojej genetickej charakteristiky, bez ohľadu na to, kde v organizme sa nachádza. Výsledky štúdie larotrectinibu sú dôkazom veľkého pokroku v oblasti genetiky a onkológie za ostatné dve dekády.

Mnohopočetný myelóm

Výskum mnohopočetného myelómu pokročil v ostatných 15 rokov naozaj významne. Kým začiatkom 21. storočia mali lekári k dispozícii len obmedzený počet liekov na toto ochorenie, v súčasnosti sú možnosti omnoho širšie, pričom sa môžu ešte rozšíriť - aj vďaka pokroku v imunoterapii. Na rozdiel od chemoterapie, ktorá zabíja nádorové bunky priamo (toxínom, ktorý poškodzuje aj zdravé bunky), podstatou imunoterapie je snaha ovplyvniť imunitný systém tak, aby dokázal nájsť a usmrtiť nádorové bunky svojimi vlastnými prostriedkami. 

V klinických štúdiách sa skúmajú možnosti liečby mnohopočetného myelómu pomocou vakcín a inhibítorov imunitných kontrolných bodov, čo sú molekuly na imunitných bunkách, ktoré sa zapínajú a vypínajú podľa toho, či sa má naštartovať imunitná odpoveď. Nádorové bunky niekedy ovplyvňujú tieto kontrolné body, aby neboli napadnuté imunitným systémom. Preto sa vyvíjajú látky, ktoré sú schopné nádorovým bunkám v tejto aktivite zabrániť.

Rovnako sa vedci sústredia aj na možné využitie upravených T-lymfocytov (CAR-T).  Liečba pomocou geneticky modifikovaných lymfocytov bola  v USA nedávno schválená pre pacientov s akútnou leukémiou. Na ASCO 2017 boli predstavené výsledky čínskej klinickej štúdie, v ktorej 33 z 35 pacientov s mnohopočetným myelómom liečených touto metódou dosiahlo remisiu ochorenia. Keďže ide len o veľmi obmedzenú vzorku pacientov, ešte nie je možné robiť závery o možnom využití CAR-T v liečbe myelómu v budúcnosti. Autori štúdie ju teraz plánujú rozšíriť na ďalšie pracoviská z Číne a od roku 2018 aj v USA.

Na konferencii EHA 2017 boli prezentované aj výsledky klinickej štúdie Myeloma XI skúmajúcej najoptimálnejšiu liečbu pacientov s mnohopočetným myelómom, ktorí sú vhodnými kandidátmi na transplantáciu krvotvorných buniek. Najlepšia odpoveď na liečbu bola dosiahnutá pri použití kombinácie až štyroch liekov s účinnými látkami  carfilzomib, cyklofosfamid, dexametazón a lenalidomid.

Súčasným štandardom v rámci indukčnej liečby pred transplantáciou v Európe a USA je kombinácia troch liekov pozostávajúca z cyklofosfamidu, lenalidomidu a dexametazónu alebo cyklofosfamidu, bortezomibu a dexametazónu. Ukazuje sa, že pridaním carfilzomibu možno zvýšiť úspešnosť liečby pri tolerovateľných vedľajších účinkoch.

Do štúdie bolo zaradených viac ako dva a pol tisíc pacientov s mnohopočetným myelómom z rôznych krajín. Ako skonštatovala dr. Pawlyn z Inštitútu na výskum onkologických ochorení v Londýne: „Mnohopočetný myelóm sa vyvíja, potrebujeme preto použiť naraz viacero liekov s rozličnými mechanizmami účinku“. Štvorkombinácia zahŕňa liek, ktorý pôsobí imunomodulačne, t.j. ovplyvňuje reakciu imunitného systému na nádorové bunky, proteazómový inhibítor zabraňujúci komplexom enzýmov (proteázam) v bunkách poškodzovať proteíny zodpovedné za kontrolu delenia buniek, chemoterapeutický liek a steroid, ktorý má protizápalový účinok.

Akútna myeloidná leukémia

Štandardom liečby akútnej myeloidnej leukémie je už viac ako 40 rokov kombinácia chemoterapeutických liekov, ktoré majú veľmi nepríjemné vedľajšie účinky. Prognóza ochorenia je najmä vo vyšších vekových kategóriach neveľmi pozitívna. Preto je veľmi dobrou správou, že v USA boli na toto ochorenie nedávno registrované nové lieky. Liek  s účinnou látkou enasidenib je určený pacientom s relabujúcou alebo refraktérnou (liečbe odolávajúcou) AML, u ktorých sa vyskytuje špecifická genetická mutácia IDH2. Pre približne jednu tretinu novo diagnostikovaných pacientov s AML, ktorí majú špecifickú genetickú mutáciu FLT3, je určený liek s účinnou látkou midostaurin. 

Skúmajú sa aj ďalšie možnosti liečby, napríklad využitie lieku schváleného na liečbu chronickej lymfatickej leukémie u pacientov s AML, pre ktorých nie je vhodná štandardná indukčná liečba.

V EÚ lieky ešte povolené nie sú, vo viacerých európskych krajinách sa však pacienti môžu zapojiť do klinickej štúdie „Beat AML Master Trial“, v rámci ktorej môžu získať prístup k inovatívnym látkam.

Non-Hodgkinove Lymfómy

Pozornosť na EHA 2017 vzbudili aj výsledky klinickej štúdie skúmajúcej trojkombináciu látok  ublituximab, ibrutinib a umbralisib u pacientov s vysoko rizikovými B-bunkovými malignitami. Ani jedna zo skúmaných látok nie je chemoterapiou. V klinickej štúdii fázy I, ktorej sa zúčastnilo 19 pacientov bola táto liečba výborne tolerovaná a úspešná. 

Hodgkinov lymfóm

Čoraz viac pacientov s Hodgkinovým lymfómom je liečených čoraz menej agresívnou liečbou. Biologická liečba brentuximabom, nivolumabom a pembrolizumabom je využívaná v rôznych kombináciach v liečbe prvej a druhej línie aj u pacientov po relapse ochorenia. Niektoré z týchto liekov, resp. ich kombinácie, však ešte nie sú schválené v rámci jednotlivých línií liečby. Dr. Ansell, vedúci lymfómovej skupiny na Mayo Clinic v USA pacientom odporúča, aby sa aktívne zaujímali o klinické štúdie, pretože práve v nich môžu získať prístup k najnovším a potenciálne najprospešnejším metódam liečby.

Okrem toho sa skúma vhodný čas na ukončenie liečby. Hodgkinov lymfóm postihuje najmä mladších ľudí, u ktorých je kvôli agresívnej liečbe zvýšené riziko neskoršieho vzniku iných nádorových ochorení. Preto je potrebné, aby lekári využívali metódy, pomocou ktorých môžu určiť pacientov, pre ktorých už nebudú nutné ďalšie cykly chemoterapie a rádioterapie. Rovnako sa dá uvažovať aj o tom, že liečba (napr. kombináciou ABVD) bude pokračovať, no po niekoľkých cykloch sa v prípade dobrého výsledku PET vyšetrenia preruší užívanie bleomycínu, ktorý je spojený so zvýšeným rizikom vzniku rakoviny pľúc.

Chronická myeloidná leukémia

Prvé výsledky klinického skúšania BEFORE porovnávajúceho bosutinib a imatinib ako liečbu prvej línie ukázali, že bosutinib, ktorý je v súčasnosti schválený na liečbu CML dospelých pacientov, ktorí nereagujú na  liečbu inými TKI inhibítormi alebo ju netolerujú, môže byť v budúcnosti byť použitý aj ako liečba prvej línie. Do skúšania bolo zaradených 536 pacientov s novo diagnostikovanou CML v chronickej fáze, ktorí boli rozdelení na dve skupiny – jednej bol podávaný imatinib a druhej bosutinib. Výsledky štúdie favorizujú bosutinib v parametroch rýchlosti a kvality odpovede na liečbu.

Pozornosť je naďalej venovaná aj otázke, či je možné liečbu TKI inhibítormi ukončiť. Výsledky britskej klinickej štúdie DESTINY ukázali, že zníženie dávky TKI inhibítorov pred ukončením ich podávania zvyšuje šance na úspešné ukončenie liečby.  

Monitorovanie vedľajších účinkov liečby

Lekári sa o mnohých vedľajších účinkoch liečby pociťovaných pacientami nedozvedia, pretože sa pacienti nechcú sťažovať alebo nemajú priestor o nich dôkladne hovoriť počas časovo obmedzených návštev u lekára.

Štúdia prezentovaná na konferencii ASCO 2017 ponúka riešenie – použitie jednoduchej aplikácie na oznamovanie vedľajších účinkov v „reálnom čase“. Do štúdie bolo zaradených 766 pacientov s metastatickými nádormi rôzneho typu, vrátane nádorov prostaty, pŕs a pľúc. Pacienti boli rozdelení na dve skupiny. Jedna oznamovala vedľajšie účinky chemoterapie (napr. nevoľnosť, bolesť, únavu a ťažkosti s dýchaním) lekárovi obvyklým spôsobom počas pravidelných návštev, druhá skupina minimálne raz do týždňa prostredníctvom aplikácie v tablete alebo inom elektronickom zariadení. Na zhoršenie vedľajších účinkov bola emailom upozornená zdravotná sestra, ktorá mohla následne prispôsobiť liečbu predpísanú na nevoľnosť alebo zvracanie potrebám pacienta.

Pacienti, ktorí vedľajšie účinky oznamovali pomocou aplikácie, znášali chemoterapiu lepšie, žili aktívnejšie a zriedkavejšie navštívili pohotovosť. Najmä však žili v mediáne o päť mesiacov dlhšie ako pacienti, ktorí s oznamovaním nežiadúcich účinkov čakali až na návštevu u lekára. Ako uviedol autor štúdie - onkológ Ethan Bash z Univerzity v Severnej Karolíne, predĺženie života o päť mesiacov je u týchto pacientov úspech porovnateľný s najlepšími inovatívnymi liekmi.

 

Spracované podľa: https://www.ehaweb.org/education-science/eha-online-learning/eha-learning-center/, http://www.onclive.com/conference-coverage/2017-eha a Laurie McGinley: How a simple tech tool can help cancer patients live longer Dostupné na: https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2017/06/04/how-a-simple-tech-tool-can-help-cancer-patients-live-longer/?utm_term=.f2381b55e4fc


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.