Invalidný dôchodok pacientky s mnohopočetným myelómom

Sociálna poisťovňa pacientke priznala čiastočný invalidný dôchodok, pričom mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určila na 40% za mnohopočetný myelóm a 10% za ostatné ochorenia, t.j. spolu 50%.

Proti rozhodnutiu sme podali odvolanie, v ktorom sme poukázali na to, že mnohopočetný myelóm mal byť v rozhodnutí spojený s mierou poklesu 50%, čo spolu s 10% za ostatné ochorenia predstavuje 60%.

Myelóm so stredne ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, so zníženou výkonnosťou organizmu, je v kapitole II, položka 3, písm. b) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení spojený s mierou poklesu v rozsahu 35 - 50%. Nakoľko pacientka predložila k žiadosti o invalidný dôchodok lekárske správy, z ktorých jednoznačne vyplývalo, že stav pacientky sa zhoršuje a  ochorenie minimalizuje jej schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, keďže nesmie vykonávať prácu zodpovedajúcu jej vzdelaniu a praxi, pretože sa má vyhýbať kontaktu s ľuďmi a nesmie sa fyzicky namáhať. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť mal byť preto stanovený na hornej hranici rozptylu, t.j. ako 50% za myelóm a 10% za ostatné ochorenia, spolu 60%.

Sociálna poisťovňa vyhovela nášmu odvolaniu a mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zvýšila na 60%, čím  sa pacientke zvýšil invalidný dôchodok. Pri čiastočnom invalidnom dôchodku platí, že každé percento poklesu navyše zvyšuje výslednú sumu dôchodku. Pokiaľ sa pacientkin stav bude zhoršovať, môže Sociálnu poisťovňu požiadať o prehodnotenie invalidity. Mnohopočetný myelóm s ťažkými prejavmi, anémiou pod 10 g/dl hemoglobínu, typickými bolesťami, osteolýzou, poruchou funkcie obličiek a zníženou výkonnosťou organizmu, je spojený  s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 70-80%.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.