Otázky z právnej poradne - sociálne služby

Som zaradený v poradovníku na umiestnenie do domova sociálnych služieb. Prečo mi nedali miesto hneď?

Ak kapacita domova sociálnych služieb neumožňuje ubytovať žiadateľa ihneď, môže byť zaradený do poradovníka. Poradovník musí byť zverejnený. Bezodkladné umiestnenie do domova sociálnych služieb je možné vtedy, ak je život alebo zdravie osoby vážne ohrozené, ak nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo ak  osoba odkázaná na pomoc inej osoby skončila pobyt v zariadení a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom prostredí. Za vážne ohrozenie života alebo zdravia sa považuje najmä, ak je človek ohrozený správaním inej  osoby, alebo je odkázaný na pomoc inej osoby a nemá žiadnu blízku osobu (manžela, manželku, dieťa, rodiča), ktorá by sa oňho mohla postarať.

Môžu ma dať do domova dôchodcov proti mojej vôli?

Nie. Dospelého a svojprávneho človeka nie je možné do akéhokoľvek zariadenia sociálnych služieb umiestniť, ak s tým nesúhlasí. Svojprávny je človek, ktorý nebol právoplatným rozhodnutím súdu zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nebola súdom obmedzená.

Som veľmi nespokojná s opatrovateľkou mojej mamy, ktorú jej pridelila obec. Čo môžem robiť?

Môžete o zistených nedostatkoch v činnosti opatrovateľsky informovať obec, ktorá je podľa zákona o sociálnych službách povinná kontrolovať úroveň ich poskytovania. Pokiaľ by ste s podnetom neuspeli, t. j. neviedol by k náprave nedostatkov, môžete sa obrátiť na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré nad sociálnymi službami vykonáva dohľad.

Opatrujem môjho syna a poberám na neho opatrovateľský. Môžem požiadať o odľahčovaciu službu?

Áno. Odľahčovacia služba je jednou z foriem sociálnych služieb. Poskytuje sa človeku, ktorý opatruje človeka s ťažkým zdravotným postihnutím. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť takémuto opatrovateľovi oddýchnuť si od opatrovania – je to teda istá forma „dovolenky“.  Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni si nie je možné preniesť do ďalšieho roka. O poskytnutie odľahčovacej služby sa žiada na obecnom (mestskom) úrade, odkázanosť sa preukazuje posudkom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vypracovaného v konaní o priznanie opatrovateľského príspevku. Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná poskytnúť alebo zabezpečiť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to buď opatrovaním v domácnosti alebo v zariadení sociálnych služieb. 


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.