Otázky z právnej poradne - hmotná núdza

Ako sa na UPSVR vypočíta môj príjem v žiadosti o dávku v hmotnej núdzi, ide mi o to, či budú rátať aj príjem manželky, s ktorou sme rozvedení, ale bývame spolu. Budú sa naše príjmy spočítavať?

Pri rozhodovaní sa spoločne posudzujú a započítavajú príjmy žiadateľa a jeho manžela/manželky. Keďže ste s bývalou manželkou rozvedení, nie je z hľadiska zákona viac Vašou manželkou a jej príjmy sa spoločne s Vašimi neposudzujú. Vaše príjmy by sa teda mali posudzovať samostatne, pričom do úvahy sa berie Váš príjem za mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom ste o dávku požiadali. Podrobné info o pomoci v hmotnej núdzi nájdete tu

Ak nemám dostatočnú výšku invalidného dôchodku, ktorá nie je vo výške životného minima, dá sa to doplatiť dávkou z úradu práce?

Ak Váš príjem nedosahuje životné minimum, a nemôžete si ho zvýšiť prácou alebo predajom majetku, tak ste v hmotnej núdzi a máte nárok na pomoc v hmotnej núdzi - to je dávka a príspevky k dávke, ale pozor - dávka a príspevky sa neposkytujú v takej sume, aby spolu s príjmom (dôchodkom) predstavovali životné minimum, teda, aby príjem "dorovnali" do sumy životného minima. Funguje to tak, že sa spočíta dávka a príspevky, na ktoré máte nárok, lebo ste v hmotnej núdzi a od tejto sumy sa odpočíta Váš príjem (ID sa neodpočíta v plnej sume, ale iba 75% z neho) a rozdiel je čiastka, ktorú budete dostávať.

Som v hmotnej núdzi, poberám dávku v hmotnej núdzi. Starám sa o otca. Nemôžem na neho poberať opatrovateľský príspevok, lebo má príliš vysoký dôchodok. Môžem poberať ochranný príspevok k dávke v hmotnej núdzi?

Áno, môžete, za predpokladu, že bude otec uznaný za osobu odkázanú na opatrovanie (čo nie je to isté ako priznanie opatrovateľského). Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou. Možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou nemá podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi človek, ktorý sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie. Ochranný príspevok je v takomto prípade 63,07 € mesačne.

Kedy je možné dostať osobitný príspevok od úradu práce?

Osobitný príspevok sa poskytuje osobe:

  • ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,
  • ktorá pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu bola dlhodobo nezamestnaným občanom alebo najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neaktívna,
  • ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

Osobitný príspevok sa poskytuje vo výške 126,14 €  mesačne počas prvých 6 kalendárnych mesiacov a 63,07 €  mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov.

Z úradu mi ponúkli aktivačné práce, ale odmietla som to, lebo mi to absolútne nevyhovovalo. Teraz mi začali vyplácať nižšie dávky. Je to v poriadku? 

Je to v súlade so zákonom. Dávka v hmotnej núdzi sa zníži o sumu 61,60 € za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý neodpracuje minimálny mesačný rozsah hodín (32), a to za podmienky, že mu práca bola ponúknutá a on ponuku odmietol, resp. nedodržal podmienky ponuky. Ak človek odmietne ponúknuté pracovné činnosti, úrad práce ho už opätovne nevyzve odpracovať si dávku, určenú na zabezpečenie základných životných podmienok. 

 

 

 

 

 

 


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.