Otázky z právnej poradne - pracovné vzťahy

Manželovi chcú dať hodinovú výpoveď za to, že neprišiel dva krát včas do práce. Majú na to právo?

Tzv. „hodinová výpoveď“ je v pracovnom práve nazývaná okamžité skončenie pracovného pomeru. V súlade s ustanovením § 68 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zamestnávateľ môže so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer iba výnimočne, a to iba v prípade, ak je zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo závažne porušil pracovnú disciplínu. Hoci pojem „závažné porušenie pracovnej disciplíny“ Zákonník práce výslovne nedefinuje, z rozhodnutí súdov v Slovenskej republike je zrejmé, že zamestnávateľ by mal pri hodnotení, či došlo k porušeniu pracovnej disciplíny zamestnancom a určovaní závažnosti porušenia prihliadať na osobu zamestnanca, na funkciu, ktorú zastáva, na jeho doterajší postoj k plneniu pracovných úloh, na čas a situáciu, v ktorej došlo k porušeniu pracovnej disciplíny, na mieru zavinenia zamestnanca, na spôsob a intenzitu porušenia konkrétnych povinností zamestnanca, na dôsledky porušenia pracovnej disciplíny pre zamestnávateľa, na to, či svojím konaním zamestnanec spôsobil škodu a súčasne je potrebné vziať do úvahy aj konkrétne pomery u zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ tvrdí, že zamestnanec porušil pracovnú disciplínu, je povinný to preukázať. Zamestnávateľ, ktorý takto nepostupuje, sa vystavuje tomu, že upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny či ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom, bude súdom označené za neplatné, so všetkými negatívnymi dôsledkami, ktoré z toho pre zamestnávateľa  vyplývajú, vrátane povinnosti nahradiť zamestnancovi mzdu za obdobie, kedy pre neplatné skončenie pracovného pomeru nemohol prácu vykonávať.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ chce zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom, mal by mať na to naozaj závažné dôvody. V prípade, ak s manželom naozaj okmažite skončia pracovný pomer, odporúčam vám podať na súd žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. S vypracovaním žaloby vám rada bezplatne pomôžem. Žalobu je potrebné podať v lehote dvoch mesiacov odkedy sa mal pracovný pomer skončiť, preto je vhodné reagovať čím skôr.

30. júna končím PN a zároveň požiadam zamestnávateľa o preradenie na inú prácu zo zdravotných dôvodov. 1. júla mám nastúpiť na pôvodné miesto,alebo mám čakať na rozhodnutie zamestnávateľa, ako to bude so mzdou?

Ak ste stratili podľa lekárskeho posudku spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, nemôžete nastúpiť na doterajšie miesto, ale mali by ste zamestnávateľa požiadať o preradenie na inú prácu a túto žiadosť doložiť lekárskym posudkom ošetrujúceho lekára, z ktorého jednoznačne vyplýva, že nie ste spôsobilý vykonávať prácu dohodnutú v pracovnej zmluve. Ak Vás zamestnávateľ na inú vhodnú prácu nepreradí, ste oprávnený odmietnuť ďalší výkon práce. Odmietnutie výkonu práce v takomto prípade bude prekážkou v práci na strane zamestnávateľa, za čo Vám ako zamestnancovi patrí náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku. Znamená to, že 1.7. požiadate zamestnávateľa o preradenie a kým Vás nepreradí, resp. sa pracovný pomer neukončí, nemusíte vykonávať doterajšiu prácu a budete poberať náhradu mzdy vo výške Vášho priemerného zárobku.

Som onkologická pacientka, ŤZP, nepoberám invalidný dôchodok, zamestnávateľ ma prepustil. Konal v úlade so zákonom?

Ťažké zdravotné postihnutie samo osebe nepredstavuje ochranu pred prepustením. Určitú ochranu však poskytuje invalidita, resp. to, že je človek uznaný za invalidného rozhodnutím Sociálnej poisťovne. Podľa Zákonníka práce sa za zamestnanca so zdravotným postihnutím považuje zamestnanec, ktorý je uznaný za invalidného. Takýto invalidný človek, ak chce byť chránený, musí zamestnávateľa o invalidite informovať, t.j. mu predložiť rozhodnutie Sociálnej poisťovne o tom, že je invalidný. Takémuto zamestnancovi môže zamestnávateľ dať výpoveď iba za predpokladu, že mu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny udelil súhlas s tým, aby zamestnancovi dal výpoveď. Ak takýto súhlas nemá, výpoveď je neplatná. Neplatí to však v prípade, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok alebo v prípade, že výpoveď bola daná zamestnancovi preto, že sa zamestnávateľ premiestňuje alebo pre závažné porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom alebo pre menej závažné porušenie prac. disciplíny, ak bol zamestnanec na toto porušenie v posledných 6 mesiacoch upozornený (dostal kárne opatrenie). Konkrétne k Vašej otázke - ak nie ste invalidná, ale "iba" osoba s ŤZP, zamestnávateľ Vás môže prepustiť rovnako ako akéhokoľvek iného zamestnanca. To však ešte neznamená, že Vás prepustil v súlade so zákonom -ak zamestnávateľ dáva výpoveď akémukoľvek zamestnancovi (s ŤZP či bez neho), musí mať na to dôvod uvedený v Zákonníku práce a musí to urobiť spôsobom uvedeným v Zákonníku práce, t.j. výpoveď musí byť písomná a zamestnancovi doručená a musí byť v nej vymedzený dôvod, pre ktorý zamestnávateľ výpoveď dáva.

Od októbra 2013 som uznaná za invalidnú na 75% ( CLL ). Po ukončení PN v júli 2014 som nastúpila do pôvodného zamestnania kde pracujem doteraz. Znovu mám zdravotné problémy, tak chcem ukončiť pracovný pomer, ktorý trvá 19 rokov. Prosím o radu ako správne pracovný pomer ukončiť, na čo mám nárok od zamestnávateľa a či mám priložiť lekársky posudok a čo všetko má obsahovať.

Ak Vám Vaše zdravotné problémy bránia pokračovať v práci, mali by ste zamestnávateľovi predložiť lekársky posudok Vášho ošetrujúceho lekára, kde lekár výslovne uvedie, že ste pre svoj zdravotný stav dlhodobo stratili spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Tento lekársky posudok Vám na základe Vašej žiadosti vystaví Váš ošetrujúci lekár, nejde o posudok posudkového lekára Sociálnej poisťovne, na základe ktorého ste boli uznaná za invalidnú. Keďže u zamestnávateľa viac pracovať nechcete (resp. nemôžete), optimálne bude, ak mu zároveň navrhnete ukončenie pracovného pomeru dohodou. Zamestnávateľovi môžete napr. poslať doporučene list, kde napíšete že podľa záverov priloženého lekárskeho posudku nie ste ďalej spôsobilá vykonávať doterajšiu prácu, a preto mu navrhujete ukončenie pracovného pomeru dohodou z tohto dôvodu k nejakému dátumu. Je veľmi dôležité, aby bolo v tejto dohode výslovne uvedené, že pracovný pomer sa končí ž dôvodu straty Vašej spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu podľa lekárskeho posudku. Iba tak budete mať nárok na odstupné. Keďže u zamestnávateľa pracujete 19 rokov, odstupné je štvornásobok priemerného mesačného zárobku. Ak Vám zamestnávateľ dá z tohto dôvodu (strata spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu kvôli zdravotnému stavu) výpoveď, máte nárok na odstupné za tri mesiace plus budete zamestnaná (teda budete dostávať mzdu, resp. jej náhradu) počas výpovednej doby. Vám výpoveď dať neodporúčam, nakoľko v takom prípade by ste nemali nárok na odstupné.

Mám otázku ohľadom odchodného. Priznali mi plný invalidný dôchodok a odchádzam zo zamestnania. Môžem o odchodné požiadať?

Nárok na odchodné (§76a Zákonníka práce) vzniká zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Ak teda odchádzate do plného invalidného dôchodku po vzniku nároku na plný ID ide o prvé skončenie pracovného pomeru (dosiaľ ste boli zamestnaná), o odchodné určite zamestnávateľa požiadajte.

 

 


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.