Otázky z právnej poradne - invalidita

Podľa čoho sa určuje rozsah invalidity?

Človek je invalidný vtedy, ak jeho ochorenie spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 41% v porovnaní so zdravým človekom. Miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri jednotlivých ochoreniach a ich štádiách sú uvedené v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z.). Tabuľku s percentom poklesu pri hematoonkologických ochoreniach nájdete tu.

Sociálna poisťovňa nemôže zvýšiť percento invalidity spojené s určitým ochorením nad rámec stanovený zákonom. Ak človek trpí ešte ďalšími chorobami, môže sa pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zvýšiť o najviac 10% za všetky ďalšie ochorenia spolu.

Poberám invalidný dôchodok, mám pokles schopnosti pracovať o 45%. Teraz sa mi ale stav zhoršil. Môžem požiadať o prehodnotenie invalidity?

O prehodnotenie môžete požiadať kedykoľvek, a to tak, že v Sociálnej poisťovni podáte žiadosť o prehodnotenie zdravotného stavu na účely invalidity, na túto žiadosť nie je osobitné tlačivo, stačí napísať list, k žiadosti je potrebné priložiť lekársku správu, ktorá zhoršenie zdravotného stavu potvrdzuje. Vzor žiadosti o prehodnotenie nájdete v našej príručke Invalidný dôchodok

Môže invalidný dôchodca pracovať?

Áno, môže, invalidný dôchodca môže byť zamestnaný alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť bez akéhokoľvek obmedzenia.

Som onkologická pacientka a teraz mi priznali invalidný dôchodok. Problém je že som opatrovateľkou môjho syna a teraz neviem, či môžem ďalej poberať opatrovateľský príspevok.

Zákon (447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia) nestanovuje, že invalidný človek nemôže byť opatrovateľom inej osoby. Stanovuje však, že opatrovateľ má byť fyzicky a psychicky schopný vykonávať opatrovanie. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny posudzuje schopnosť vykonávať opatrovanie, len ak sú pochybnosti o tejto schopnosti, t. j. ak ste opatrovanie bez problémov vykonávali doteraz (pričom ste ho už od dátumu vzniku invalidity reálne vykonávali ako invalidná), tak fakt, že Vám bol priznaný invalidný dôchodok Vás z ďalšieho výkonu opatrovania nediskvalifikuje.

Druhou vecou je však to, že poberanie ID ovplyvní výšku opatrovateľského príspevku. Ak opatrovateľ poberá invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, peňažný príspevok na opatrovanie je 184,71 eur  mesačne(§40 ods. 10 zákona).

Mám onkologické ochorenie, poberám starobný dôchodok, môžem k nemu poberať aj invalidný dochodok?

Nie, nemôžete. Jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok (okrem invalidity a potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia) je, aby žiadateľ o invalidný dôchodok ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Poberateľovi starobného dôchodku teda invalidný dôchodok nemôže byť priznaný. Je to dané tým, že zmyslom invalidného dôchodku je finančná podpora ľudí, ktorí majú zníženú schopnosť pracovať, t.j. živiť sa svojou prácou.

Chýba mi potrebný počet rokov dôchodkového poistenia. Je možné si to nejako spätne doplatiť? Za aké obdobia?

Áno, poistné je možné doplatiť si aj spätne, a to za obdobie, kedy mal človek prerušené povinné dôchodkové poistenie, bol zaradený do evidencie nezamestnaných alebo sa sústavne pripravoval na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku. Poistenie je možné si spätne doplatiť za obdobie od 1.1.2004, pri doplatení z dôvodu prerušenia poistenia od 1.1.2005. Doplatiť poistné sa dá kedykoľvek. Žiadosť o dodatočné zaplatenie dôchodkového poistenia je potrebné zaslať poštou alebo priniesť osobne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska. Tlačivo – Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie sa dá stiahnuť zo stránky Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v rubrike Formuláre. Pri spätnom doplatení si fyzická osoba sama určuje vymeriavací základ, z ktorého si doplatí poistné na dôchodkové poistenie.

Vzťahuje sa minimálny dôchodok aj na invalidných dôchodcov? Je nejaká spodná hranica invalidného dôchodku?

Minimálny dôchodok sa netýka ľudí, ktorí poberajú invalidný dôchodok a ešte nedosiahli dôchodkový vek. Na invalidných dôchodcov sa nová úprava bude vzťahovať až potom, čo dosiahnu dôchodkový vek. Vtedy im Sociálna poisťovňa zvýši invalidný dôchodok na sumu minimálneho dôchodku za predpokladu, že boli dôchodkovo poistení aspoň 30 rokov. Obdobie poberania invalidného dôchodku je obdobím dôchodkového poistenia, t. j. človek nemusí 30 rokov odpracovať, môže byť aj 30 rokov poberateľom invalidného dôchodku a túto podmienku splní. Pokiaľ ide o invalidných dôchodcov, ktorí ešte dôchodkový vek nedosiahli, zákon nestanovuje nijakú minimálnu výšku invalidného alebo čiastočného invalidného dôchodku. Pokiaľ invalidný dôchodok nedosahuje úroveň životného minima, môže invalidný dôchodca požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o dávku v hmotnej núdzi.

Čo je to dôchodok z mladosti?

Ide o situáciu, kedy sa človek stane invalidným v období, v ktorom je tzv. nezaopatreným dieťaťom alebo doktorandom v dennej forme štúdia.  Nezaopatrené dieťa  podľa zákona o sociálnom poistení (definícia nezaopatreného dieťaťa je v tomto zákone iná ako napr. v zákone o pomoci v hmotnej núdzi)  je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, po jej skončení je to dieťa najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie alebo nie je schopné sa pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť (tieto choroby a stavy sú uvedené v prílohe č. 2 zákona o sociálnom poistení). Nezaopatrené nie je dieťa, ktoré už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul, alebo dieťa poberajúce plný invalidný dôchodok (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %).

V takomto prípade žiadateľ nemusí splniť podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia, resp. táto podmienka sa automaticky považuje za splnenú a trvanie poistenia sa neskúma. Bez ohľadu na to, kedy invalidita vznikla, invalidný dôchodok môže byť vyplácaný až po dovŕšení 18 rokov veku.  


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.