Príspevok na pohonné hmoty pre pacientku s chronickou lymfatickou leukémiou

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nepriznal peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou osobného motorového vozidla s odôvodnením, že žiadateľka - pacientka s chronickou lymfatickou leukémiou, nie je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Proti rozhodnutiu sme podali odvolanie, v ktorom sme poukázali na skutočnosť, že podľa stanoviska hematologičky nášho združenia, medzi zásadné odporúčania pacientom s chronickou lymfatickou leukémiou patrí dôsledne sa vyhýbať akémukoľvek riziku infekcie, a to najmä vyhýbaním sa styku s chorými ľuďmi a dôsledným vyhýbaním sa miestam s veľkou koncentráciu ľudí, sko sú napr. divadlá, kiná, prostriedky verejnej dopravy.

Odkázanosť na individuálnu prepravu vymedzuje § 14 ods. 6 zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Odkázanosť na individuálnu prepravu znamená, že človek nie je schopný (a to buď vôbec alebo aspoň ľudsky dôstojným spôsobom) premiestniť sa k vozidlu hromadnej dopravy alebo doň nastúpiť, vo vozidle sa udržať a vystúpiť z neho, či zvládnuť situácie, ktoré pri cestovaní nastávajú (napríklad pri duševných poruchách). Z uvedeného  je zrejmé, že odkázanosť na individuálnu prepravu nemožno stotožňovať so schopnosťou osoby hýbať sa, t. j. aj človek, ktorý sa pohybuje bez problémov, môže byť odkázaný na individuálnu prepravu. S výnimkou slepoty neexistuje zoznam diagnóz, pri ktorých je automaticky daná odkázanosť na individuálnu prepravu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny by preto mal v každom jednotlivom prípade starostlivo posúdiť, či je ťažko zdravotne postihnutý schopný alebo neschopný sa k vozidlu hromadnej dopravy dostaviť, nastúpiť a vystúpiť z neho a jazdu v ňom zvládnuť tak, aby jeho ľudská dôstojnosť zostala zachovaná a jeho zdravotný stav sa nezhoršil.

V odvolaní sme ďalej dôvodili, že priznanie peňažného príspevku na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla žiadateľke umožní prepravovať sa za rodinnými aktivitami, čím sa zvýši jej začlenenie do spoločnosti a zmierni sa jej nepriaznivá sociálna situácia. Žiadateľka je práceneschopná a s výnimkou manžela a detí, s ktorými zdieľa domácnosť, sa s nikým nestretáva. Kvôli zvýšenému riziku infekcie, ktorá by pre ňu mohla mať fatálne následky, je nútená vyhýbať sa miestam s väčším počtom ľudí. Z rovnakých dôvodov nemôže využívať hromadnú dopravu. Kvôli svojmu ťažkému zdravotnému postihnutiu sa cíti byť sociálne izolovanou. O príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla žiadala, aby sa mohla prepravovať na návštevy za rodinnými príslušníkmi a prekonať tak izoláciu spôsobenú ochorením. Za rodinnými príslušníkmi sa z miesta svojho bydliska môže prepraviť iba osobným motorovým vozidlom. S ohľadom na jej finančnú situáciu ich však v súčasnosti nemôže navštevovať, nakoľko si nemôže dovoliť nákup pohonných hmôt do vozidla.

Na základe podaného odvolania úrad zmenil svoje rozhodnutie a žiadateľke priznal príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.