Parkovací preukaz pre pacientku s myelodysplastickým syndrómom

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zamietol žiadosť o vyhotovenie parkovacieho preukazu žiadateľke - pacientke, trpiacej myelodysplastickým syndrómom a ťažkou anémiou s odôvodnením, že nie je odkázaná na individuálnu prepravu motorovým vozidlom.

V odvolaní sme poukázali na skutočnosť, že anémia (málokrvnosť) je chorobný stav, pri ktorom sú tkanivá v organizme nedostatočne okysličené. Dôsledkom nedostatočného okysličenia organizmu je malátnosť, slabosť, únavnosť, znížená pracovná výkonnosť, búšenie srdca (palpitácie), bolesti hlavy, poruchy spánku a koncentrácie, hučanie v ušiach, zvýšená citlivosť na chlad, nechutenstvo, bledosť kože a slizníc. Medzi zásadné odporúčania pacientom s myelodysplastickým syndrómom komplikovaným ťažkou anémiou patrí dôsledne sa vyhýbať akémukoľvek riziku infekcie, a to najmä vyhýbaním sa styku s chorými ľuďmi a dôsledným vyhýbaním sa miestam s veľkou koncentráciu ľudí, ako sú napr. divadlá, kiná, prostriedky verejnej dopravy.

V napadnutom rozhodnutí sa úrad nijako nevysporiadal s tým, ako môže pacientka využívať hromadnú dopravu, keď sa má dôsledne vyhýbať akémukoľvek riziku infekcie, a to najmä dôsledným vyhýbaním sa miestam s väčším počtom ľudí. Úrad sa tiež nezaoberal tým, do akej miery znemožňuje využívanie hromadnej dopravy fakt, že pacientka trpí ťažkou anémiou so všetkými jej negatívnymi dôsledkami na výkonnosť organizmu, t. j. aj na schopnosť prekonávať vzdialenosť. Vzdialenosť najbližšej zastávky hromadnej dopravy od pacientkinho domu je 1000 metrov, vzdialenosť stanice železničnej dopravy predstavuje približne 2000 metrov. V dôsledku nízkej hladiny hemoglobínu nedokáže súvisle prejsť vzdialenosť väčšiu ako 20 metrov, keďže sa veľmi zadýcha a musí si sadnúť alebo ľahnúť a vydýchať sa.

V odvolaní sme poukázali na ustanovenie §14 ods. 6 zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia:

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti

a) premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť,

b) nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy alebo

c) zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že odkázanosť na individuálnu prepravu nemožno stotožňovať so schopnosťou osoby hýbať sa, t. j. aj človek, ktorý sa pohybovať dokáže, môže byť odkázaný na individuálnu prepravu. S výnimkou slepoty neexistuje zoznam diagnóz, pri ktorých je automaticky daná odkázanosť na individuálnu prepravu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny by preto mal v každom jednotlivom prípade starostlivo posúdiť, či je ťažko zdravotne postihnutý schopný alebo neschopný sa k vozidlu hromadnej dopravy dostaviť, nastúpiť a vystúpiť z neho a jazdu v ňom zvládnuť tak, aby jeho ľudská dôstojnosť zostala zachovaná a jeho zdravotný stav sa nezhoršil.

Na základe podaného odvolania úrad zmenil svoje rozhodnutie a tejto pacientke parkovací preukaz vyhotovil.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.