Opatrovateľský príspevok na dieťa s akútnou leukémiou

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zamietol žiadosť o opatrovateľský príspevok matke šesťročného chlapca trpiaceho akútnou lymfoblastovou leukémiou s odôvodnením, že nie je odkázaný na opatrovanie inou osobou, nakoľko pomoc a starostlivosť, ktorú si pre svoje závažné ochorenie vyžaduje, je rovnaká ako pomoc a starostlivosť, akú rodičia poskytujú počas choroby inak zdravému dieťaťu rovnakého veku.

Proti rozhodnutiu úradu sme podali odvolanie, v ktorom sme poukázali na fakt, že deti rovnakého veku navštevujú predškolské zariadenia a školu, budujú si sociálne kontakty s rovesníkmi a inými osobami, hrajú sa, športujú a pokiaľ na niekoľko dní ochorejú, rodičia im nepochybne zabezpečia starostlivosť počas choroby, po ktorej sa však tieto deti rovnakého veku vrátia do predškolského zariadenia a rodičia sa vrátia k svojim pracovným aktivitám.

Dieťa, o ktoré sa jedná, však nemôže navštevovať predškolské zariadenie už dva roky. Kvôli svojmu ochoreniu a s ním súvisiacej liečbe bolo vylúčené z akéhokoľvek kolektívu, pri krátkom pobyte vonku potrebuje rúško, nesmie riadne nastúpiť na základnú školu. Je nútený trvalo sa zdržiavať v domácom prostredí, kde nemôže byť sám. Každý druhý týždeň dostáva v nemocnici chemoterapiu, na ktorú ho matka sprevádza. V ostatné dni mu liečbu podáva tabletkovou formou. Po chemoterapii mu býva zle aj niekoľko dní, vracia, je slabý. Komplikácie a obmedzenia, ktoré rodina zažíva, sú pre rodiča zdravého dieťaťa iba ťažko predstaviteľné.  Z uvedeného je zrejmé, že rozsah starostlivosti, na ktorú je syn žiadateľky z dôvodu svojho ochorenia odkázaný, vysoko prekračuje rozsah rodičovskej starostlivosti poskytovanej dieťaťu rovnakého veku. Skutočnosť, že stav dieťať nie je možné porovnávať so stavom detí v rovnakom veku, by mala byť úradu zjavná aj z faktu, že je uznaný za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy v rozsahu 100%.

V odvolaní sme ďalej uviedli, že nároky, ktoré na žiadateľku kladie starostlivosť o syna, vylučujú možnosť zamestnať sa alebo vykonávať nejakú prácu z domácnosti. Syn je odkázaný na opateru, ktorú mu žiadateľka ako matka bude poskytovať. Ak mu ju však bude poskytovať bez toho, aby poberala príspevok na opatrovanie (na priznanie ktorého má podľa zákona nárok), finančná situácia rodiny bude značne nepriaznivá. Úrad svojim postupom teda nielenže nenapomáha zabezpečeniu nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa, ale toto zabezpečenie priamo ohrozuje.

Na základe podaného odvolania úrad zmenil svoje rozhodnutie a matke priznal opatrovateľský príspevok.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.