Invalidný dôchodok pacientky s polycytémiou vera

Sociálna poisťovňa pacientke znížila invalidný dôchodok s odôvodnením, že podľa posudku posudkového lekára je pacientka v remisii, čím došlo k zníženiu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zo 60% na 45%.

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne sme podali opravný prostriedok, v ktorom sme poukázali na skutočnosť, že podľa správy ošetrujúcej lekárky – špecialistky v odbore hematológia, pacientka v remisii nie je. Podľa ustanovenia § 71 ods. 4 zákona o sociálnom poistení pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Posudkový lekár Sociálnej poisťovne je teda pri posudzovaní zdravotného stavu viazaný predloženými lekárskymi správami špecialistov a nemôže ohľadom diagnózy a štádia určitého ochorenia dospieť k záveru, ktorý je so závermi týchto lekárskych správ v priamom rozpore.

Na základe podaného opravného prostriedku Sociálna poisťovňa zmenila svoje rozhodnutie a mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovila na 55%.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.