Chronická lymfocytová leukémia, lymfóm z malých lymfocytov - dosiaľ neliečené

Miesto priebehu

Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Taliansko, Belgicko, Španielsko, Švédsko

Začiatok a koniec

11.11.2014

Kritéria

Pacienti s potvrdenou diagnózou CLL alebo lymfómu z malých lymfocytov, s preukázanou aktivitou ochorenia, ktorí majú 65 rokov a viac. Pacienti mladší ako 65 rokov musia spĺňať aspoň jedno z týchto kritérií: a) CIRS >6 b) Klírens kreatinínu

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-002069-31/CZ

Kontakt

Email: info@pcyc.com


Klinická štúdia fázy III porovnávajúca prípravok ibrutinib v kombinácii s obinutuzumabom oproti chlorambucilu v kombinácii s obinutuzumabom u dosiaľ neliečených  pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou a lymfómom z malých lymfocytov.  
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.