Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Miesto priebehu

Švédsko, Nórsko, Portugalsko, Grécko, očakáva sa - Česká republika, Rakúsko, Švédsko

Začiatok a koniec

08.07.2016

Kritéria

Dospelí pacienti s Mnohopočetným Myelómom s aspoň dvoma predošlými liečbami.

Kontakt

Email: clinical.trials@bms.com


Štúdia fázy 3 hodnotiaca kombináciu nivolumabu, elotuzumabu, pomalidomidu a dexametazonu u relabovaného a refraktérneho mnohočetného myelómu
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.