Výskum a klinické štúdie

KLINICKÉ SKÚŠANIE

Klinické skúšanie slúži na testovanie nových typov liečby. Cieľom klinického skúšania je zistiť, či je nový liek bezpečný, účinný a lepší ako bežne používaná, t. j. štandardná liečba. Aj súčasná štandardná liečba je výsledkom klinického skúšania v minulosti. Pacient, ktorý sa zapojí do klinického skúšania, môže získať prístup k novému lieku, ktorý by bol inak pre neho ešte dlho nedostupný. Okrem toho tak pomáha overovať nové spôsoby ako bojovať s určitým ochorením, čím zlepšuje vyhliadky budúcich pacientov.

Cesta (k) lieku - ako prebieha výskum a vývoj liekov

Klinické skúšanie na Slovensku

Ako sa zapojiť do klinického skúšania

Moja skúsenosť s klinickým skúšaním - príbeh pacienta

Video o priebehu klinického skúšania

 

VYHĽADÁVANIE KLINICKÉHO SKÚŠANIA

Vo vyhľadávači na našej stránke si môžete vyhľadať klinickú štúdiu podľa ochorenia. Do vyhľadávača priebežne zadávame základné údaje o klinických štúdiách prebiehajúcich na Slovensku, v Českej republike a v okololitých krajinách, ktoré sú otvorené, t.j. naberajú nových pacientov. Vyhľadávač neobsahuje všetky klinické štúdie, tie je možné nájsť na stránke www.clinicaltrials.gov alebo v európskej databáze klinických štúdií na stránke www.clinicaltrialsregister.eu.

Klinické štúdie prebiehajúce v Českej republike nájdete v databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv.    

Pokiaľ potrebujete akúkoľvek pomoc s vyhľadaním štúdie alebo účasťou v nej, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.  

 

NOVINKY Z HEMATOLOGICKÝCH KONFERENCIÍ

Konferencia Americkej hematologickej spoločnosti (ASH) 2017

Konferencia Americkej hematologickej spoločnosti (ASH) 2016

Konferencia Európskej hematologickej spoločnosti (EHA) 2017 a ASCO 2017

 

NOVÉ LIEKY NA HEMATOONKOLOGICKÉ OCHORENIA SCHVÁLENÉ V EÚ

Nový liek môže byť povolený naraz v celej Európskej únii a v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku tzv. európskou registráciou. Rozhoduje o nej Európska komisia na základe odborného posudku Európskej agentúry pre lieky (EMA). Európska komisia môže povoliť uvedenie úplne nového lieku alebo môže schváliť rozšírenie používania (indikácie) už povoleného lieku na nové ochorenie alebo ďalšie štádium ochorenia. Každé rozhodnutie Európskej komisie sa opiera o starostlivo preverené výsledky dlhoročného výskumu.

Zoznam všetkých liekov registrovaných v SR je dostupný na web stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk. To, že je liek v Slovenskej republike registrovaný ešte neznamená, že je uhrádzaný zo zdravotného poistenia. Podrobnosti o platení liekov zo zdravotného poistenia nájdete v odkaze Dostupnosť liečby.

 

Search for clinical studies

Filter

Chronická lymfocytová leukémia - dosiaľ neliečená

Klinická štúdia fázy III porovnávajúca kombináciu prípravkov ibrutinib a rituximab s kombináciou rituximab, fludarabín a cyklofosfamid z hľadiska predĺženia času bez progresie ochorenia (PFS) u dosiaľ neliečených pacientov s CLL. 

Read more

Chronická lymfocytová leukémia - dosiaľ neliečená

Klinické testovanie Fázy 2 - Ibrutinib plus Venetoclax plus Obinutuzumab u fyzicky schopných alebo neschopných pacientov s dosiaľ neliečenou CLL s TP53 deléciou a/alebo 17p mutáciou.

Read more

Chronická lymfocytová leukémia - predtým neliečená

Klinická štúdia fázy III porovnávajúca účinnosť a bezpečnosť Ibrutinibu vs. placebo u predtým neliečenej CLL u pacientov s rizikom skorej progresie.

Read more

Chronická lymfocytová leukémia - recidivujúca/rezistentná na liečbu

Klinická štúdia fázy 2 na určenie bezpečnosti a účinnosti kombinácie Tirabrutinib (predtým GS-4059) a Idelalisib s alebo bez Obinutuzumab u dospelých pacientov s relabovanou alebo refraktérnou CLL.

Read more

Chronická lymfocytová leukémia - recidivujúca/rezistentná na liečbu

Klinická štúdia fázy 3b na vyhodnotenie účinnosti Venetoclax (ABT-199) u pacientov s relabovanou alebo refraktérnou CLL, zahŕňajúca tých s 17p deléciou alebo TP 53 mutáciou alebo tých čo dostávali predošlú liečbu s inhibítormi receptorov B buniek.

Read more

Chronická lymfocytová leukémia, lymfóm z malých lymfocytov - dosiaľ neliečené

Klinická štúdia fázy III porovnávajúca prípravok ibrutinib v kombinácii s obinutuzumabom oproti chlorambucilu v kombinácii s obinutuzumabom u dosiaľ neliečených  pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou a lymfómom z malých lymfocytov.  

Read more

Chronická lymfocytová leukémia, lymfóm z malých lymfocytov - predtým liečená

Štúdia fázy 1/2 na určenie bezpečnosti, farmakokinetiky a účinnosti samostatne podávaného CC-122 a kombinácií CC-122 a Ibrutinib a CC-122 a Obinutuzumab u pacientov s CLL a lymfómom z malých lymfocytov.

Read more

Chronická myelocytová leukémia - novodiagnostikovaná, chronická fáza

Klinická štúdia fázy III porovnávajúca liečbu bosutinibom s liečbou imatinibom u dospelých pacientov s novodiagnostikovanou CML v chronickej fáze. 

Read more

DLBCL a folikulárny lymfóm - relabujúci/refraktérny

Klinická štúdia fázy Ib/II hodnotiaca účinnosť a bezpečnosť prípravku polatuzumab vedotin (DCDS4501A) v kombinácii s rituximabom alebo obinutuzumabom u pacientov s relabovaným/refraktérnym folikulárnym lymfómom alebo difúznym veľkobunkovým B-lymfómom (DLBCL). 

Read more

DLBCL lymfóm - dosiaľ neliečený

Klinická štúdia fázy III (ROBUST) porovnávajúca účinnosť a bezpečnosť lenalidomidu a R-CHOP chemoterapie oproti placebu a R-CHOP chemoterapii u pacientov s dosiaľ neliečeným difúznym veľkobunkovým B-lymfómom s aktivovanými B-lymfocytmi. 

Read more

Folikulárny lymfóm

Klinická štúdia fázy III porovnávajúca účinnosť a bezpečnosť prípravku CT-P10 a rituxanu u pacientov s folikulárnym lymfómom s malou nádorovou masou. 

Read more

Hodgkinov lymfóm

Klinická štúdia fázy II hodnotiaca prípravok nivolumab u pacientov s klasickým Hodgkinovým lymfómom (cHL). 

Read more

Lymfóm z plášťových buniek - relabovaný/refraktérny

Klinická štúdia skúmajúca prípravok ACP-196 u pacientov s lymfómom z plášťových buniek. 

Read more

Mnohopočetný myelóm - novo diagnostikovaný

Klinická štúdia fázy III hodnotiaca účinky pridania prípravku elotuzumab k liečbe režimom VRD a udržiavacej liečbe lenalidomidom u novo diagnostikovaných pacientov s mnohopočetným myelómom. 

Read more

Mnohopočetný myelóm - novodiagnostikovaný

Klinická štúdia fázy III hodnotiaca udržiavaciu liečbu ixazomibom po úvodnej liečbe u pacientov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom, ktorí nie sú vhodnými kandidátmi na transplantáciu kostnej drene.  

Read more

Mnohopočetný myelóm - novodiagnostikovaný

Klinická štúdia fázy III hodnotiaca udržiavaciu liečbu prípravkom ixazomib u pacientov s mnohopočetným myelómom po autológnej transplantácii kmeňových buniek kostnej drene. 

Read more

Mnohopočetný myelóm - novodiagnostikovaný

Klinická štúdia fázy 3 porovnávajúca kombináciu Lenalidomide s Dexamethasone s vysoko dávkovaným Melphalanom a bez Melphalanu pri liečbe mnohopočetného myelómu.

Read more

Mnohopočetný myelóm - novodiagnostikovaný

Klinická štúdia fázy II porovnávajúca účinnosť a bezpečnosť Bortezomib, Melphalan, Prednisone (VMP) s udržiavacou liečbou lenalidomidom s VMP bez udržiavacej liečby u pacientov nehodiacich sa na vysokodávkovú chemoterapiu a autológnu transplantáciu kmeňových buniek.

Read more

Mnohopočetný myelóm - novodiagnostikovaný

Klinická štúdia fázy 2 na zlepšenie účinnosti prvolíniovej liečby s Bendamustine, Prednisone a Velcade u pacientov s Mnohopočetným myelómom nehodiacich sa na vysokodávkovú chemoterapiu s následnou transplantáciou kmeňových buniek.

Read more

Mnohopočetný myelóm - novodiagnostikovaný

Klinická štúdia fázy 3 porovnávajúca účinnosť Daratumumab, Lenalidomide a Dexamethasone (DRd) versus Lenalidomide a Dexamethasone (Rd) u pacientov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom, ktorí nie sú vhodní na vysokodávkovú terapiu.

Read more

Mnohopočetný myelóm - novodiagnostikovaný

Klinická štúdia fázy 3 porovnávajúca Velcade (Bortezomib) Melphalan-Prednisone (VMP) versus Daratumumab v kombinácii s VMP (D-VMP) u pacientov s novodiagnostikovaným MM, ktorí nie sú vhodní na vysokodávkovú terapiu.

Read more

Mnohopočetný myelóm - novodiagnostikovaný

Klinická štúdia fázy 3 na určenie účinnosti udržiavacej terapie ústne podávaným Ixazomibom po úvodnej terapii u pacientov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom, bez transplantácie kmeňových buniek.

Read more

Mnohopočetný myelóm - novodiagnostikovaný

Klinická štúdia fázy III na vyhodnotenie účinku elotuzumab v indukčnej a konsolidačnej terapii s Bortezomib/Lenalidomide/Dexamethasone a v udržiavacej terapii Lenalidomidom u novodiagnostikovaného mnohopočetného myelómu.

Read more

Mnohopočetný myelóm - progresia po liečbe prvej línie

Klinická štúdia hodnotiaca indukčnú a konsolidačnú liečbu pomalidomidom kombinovaným s carfilzomibom a dexametazónom, s následnou udržiavacou liečbou pomalidomidom alebo pomalidomidom v kombinácii s dexametazónom u pacientov s mnohopočetným myelómom progredujúcim po prvej línii liečby lenalidomidom a bortezomibom.  

Read more

Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Klinická štúdia skúmajúca účinnosť a bezpečnosť prípravku ibrutinib v kombinácii s bortezomibom a dexametazónom u pacientov s relabovaným/refraktérnym mnohopočetným myelómom.

Read more

Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Klinická štúdia fázy I a II hodnotiaca prípravok ibrutinib v kombinácii s pomalidomidom a dexametazónom u pacientov s relabujúcím/refraktérnym mnohopočetným myelómom.

Read more

Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Klinické skúšanie fázy 1b/II na určenie bezpečnosti a účinnosti Carfilzomib v kombinácii s Bendamustine a Dexamethasone u pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom.

Read more

Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Klinická štúdia fázy 2 zisťujúca zvýšenie účinnosti liečby pridaním Elotuzumab k Pomalidomide/Dexamethasone u pacientov s relabovaným a refraktérnym mnohopočetným myelómom.

Read more

Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Klinická štúdia fázy 3 porovnávajúca účinnosť a bezpečnosť Pomalidomide, Bortezomib a nízke dávky Dexamethasone versus Bortezomib a nízke dávky Dexamethasone u pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom.

Read more

Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Klinické skúšanie fázy 2 na posúdenie účinnosti, bezpečnosti a farmakokinetiky Daratumumab v kombinácii s Bortezomib a Dexamethasone u pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom a vážnou poruchou funkcie obličiek, vrátane pacientov podstupujúcich hemodialýzu.

Read more

Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Klinická štúdia fázy 2 na zistenie bezpečnosti a účinnosti kombinácie Duvalumab (DURVA) a Daratumumab (DARA) (D2) u pacientov s relabovaným a refraktérnym mnohopočetným myelómom.

Read more

Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Klinická štúdia fázy I/II vyhodnocujúca AUTO2 u pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom.

Read more

Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Štúdia fázy 3 hodnotiaca kombináciu nivolumabu, elotuzumabu, pomalidomidu a dexametazonu u relabovaného a refraktérneho mnohočetného myelómu

Read more

Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Klinická štúdia fázy 3 vyhodnocujúca klinický prínos a bezpečnosť kombinovanej terapie Nivolumab, Elotuzumab, Pomalidomide a Dexamethasone u pacientov s relabovaným a refraktérnym MM.

Read more

Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Štúdia fázy 3 porovnávajúca Carfilzomib, Dexamethasone a Daratumumab oproti Carfilzomib a Dexamethasone u pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom.

Read more

Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Otvorené klinické hodnotenie ibrutinibu v kombinácii s bortezomibom a dexamethazonom u pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom.

Read more

Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Klinická štúdia fázy 2b prípravku Selinexor (KPT-330) u pacientov s mnohopočetným myelómom s predošlou liečbou s Lenalidomide, Pomalidomide, Bortezomib, Carfilzomib, Daratumumab, relabovaný alebo refraktérny MM.

Read more

Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Klinická štúdia fázy 1,2 na vyhodnotenie bezpečnosti, farmakokinetiky a účinnosti lieku isatuximab v kombinácii s REGN2810 u pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom.

Read more

Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Klinická štúdia fázy 3 kombinácie Melflufen/ Dexamethasone v porovnaní s Pomalidomide/Dexamethasone u pacientov s mnohopočetným myelómom, ktorí sú refraktérny na Lenalidomide.

Read more

Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Klinická štúdia fázy 3 porovnávajúca kombináciu elinexoru, bortezomibu a dexametazonu (SVD) oproti kombinácii bortezomibu a dexametazonu (VD) u pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom.

Read more

Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

multicentrická štúdia fáza 3 porovnávajúca isatuximab (SAR650984) v kombinácii s pomalidomidom a nízkodávkovaným dexametazonom oproti pomalidomidu s nízkodávkovaným dexametazonom u pacientov s refraktérnym alebo relabujúcim a refraktérnym mnohopočetným myelómom

Read more

Mnohopočetný myelóm - tlejúci (smoldering)

Klinická štúdia fázy 2 porovnávajúca tri schémy dávkovania lieku daratumumab u pacientov s tlejúcim (smoldering) mnohopočetným myelómom. Cieľom štúdie je zistiť, či daratumumab dokáže znížiť hodnoty M-proteínu a riziko progresie ochorenia/smrti u pacientov s tlejúcim mnohopočetným myelómom stredného a vysokého stupňa rizika.

Read more

Myelodysplastické syndrómy - vysoké riziko

Klinická štúdia fázy I/II hodnotiaca kombináciu prípravku deferasirox-vitamín D a azacitidínu u pacientov s vysokorizikovými MDS. 

Read more

Myelodysplastické syndrómy, akútna myeloblastová leukémia, chronická myelomonocytárna leukémia

Klinická štúdia fázy II hodnotiaca účinnosť a bezpečnosť prípravku pevonedistat a azacitidín v porovnaní s azacitidínom samotným u pacientov s MDS so zvýšeným rizikom, chronickou myelomonocytárnou leukémiou a akútnou myeloblastovou leukémiou s nízkym počtom blastov.  

Read more

Myelofibróza - pacienti predtým neliečení JAK inhibítormi

Klinická štúdia fázy II zameraná na stanovenie optimálnej dávkovacej schémy lieku s účinnou látkou ruxolitinib (Jakavi) a látky LDE225. 

Read more

Myelofibróza - primárna, sekundárna

Klinická štúdia fázy III porovnávajúca účinnosť a bezpečnosť Ruxolitinibu a Momelotinibu u pacientov s primárnou a sekundárnou myelofibrózou. 

Read more

Non-hodgkinov lymfóm - refraktérny, indolentný

Klinická štúdia fázy II hodnotiaca prípravok IPI-145 u pacientov s refraktérnym indolentným non-Hodgkinovým lymfómom. 

Read more

T bunkový lymfóm - relabovaný, refraktérny

Klinická štúdia fázy II-III porovnávajúca účinnosť a bezpečnosť prípravku masitinib s dexametazónem oproti gemcitabínu s dexametazonem a kombinácii prípravkov masitinib, gemcitabín a dexametazón u pacientov s relabujúcim alebo refraktérnym T bunkovým lymfómom.

Read more

Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.