Stretnutie na Ministerstve zdravotníctva SR

Predmetom stretnutia so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR  dňa 17.06.2015  bola absencia pravidiel pri rozhodovaní o úhrade liekov na liečbu hematologických malignít, ktoré nie sú kategorizované, t. j. povinne hradené zdravotnou poisťovňou. Pri takýchto liekoch poisťovňa môže (a nemusí) súhlasiť s ich úhradou na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pričom v zákone nie sú uvedené žiadne pravidlá, ktorými sa má poisťovňa riadiť, ani lehota, v ktorej by mala žiadosť posúdiť.  Zápis zo stretnutia je dostupný na stránke MZ SR http://www.health.gov.sk/Clanok?Zapis-zo-stretnutia-17-6-2015
Podrobné informácie o tom, ako sú lieky na Slovensku hradené, nájdete na našej stránke v odkaze Dostupnosť liečby/ Podmienky a rozsah úhrady liekov v SR. 
V úsilí o zmenu súčasného stavu budeme pokračovať prípravou návrhu vyhovujúceho znenia ust. §88 ods. 8 zákona č. 363/2011 Z.z., ktorý zakotví jednotné a vopred známe kritériá pre rozhodovanie zdravotných poisťovní.

Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.