Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Adherencia k liečbe

Adherencia k liečbe vyjadruje mieru, v akej konanie pacienta v procese liečby zodpovedá pokynom lekára. Čím je adherencia  väčšia, tým má liečba väčšie vyhliadky na úspech.  

Vo vzťahu k liekom užívaným cez ústa (perorálne) adherencia znamená, že pacient:

 • užíva liek, ktorý mu bol predpísaný,
 • užíva predpísanú dávku lieku,
 • užíva liek správnym spôsobom (napr. po jedle, pred jedlom),
 • užíva liek po lekárom určený čas (napr. po dobu 21 dní),
 • nevynecháva žiadnu dávku lieku,
 • neberie žiadnu dávku lieku navyše.

 

 Prehľadné informácie o adherencii k liečbe nájdete aj v našom materiále Pacient a liečba

 

Právo pacienta na informované rozhodnutia o liečbe

Základným predpokladom adherencie  je vnútorné stotožnenie sa pacienta s navrhovanou liečbou, navonok vyjadrené informovaným súhlasom pacienta. Ideovo je informovaný súhlas výsledkom komunikácie medzi pacientom a lekárom, vyjadrením súhlasného stanoviska, ku ktorému lekár a pacient dospeli. Z pohľadu práva ide o preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti po predchádzajúcom poučení. Informovaným súhlasom dávate ako pacient najavo, že ste na základe dôkladného poučenia a vašej chorobe a všetkých možnostiach jej liečby, vy sami a slobodne dospeli k rozhodnutiu liečiť sa určitým spôsobom.

Podľa zákona o zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Tieto informácie má pacientovi poskytnúť ošetrujúci zdravotnícky pracovník, predovšetkým ošetrujúci lekár. Znamená to, že lekár pacienta informuje najmä o:

 • stanovenej diagnóze – akým ochorením pacient trpí, aké sú jeho príznaky, aký priebeh ochorenia možno očakávať,
 • jednotlivých možnostiach liečby ochorenia, prínose jednotlivých druhov liečby, ich vedľajších účinkoch a ako sú tieto vedľajšie účinky zvládnuteľné,
 • o rizikách “neliečenia sa“ v prípade, že pacient určitú liečbu odmieta.

Poučenie má byť poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu pacienta. Pri poskytovaní dostatočného času na rozhodnutie je však potrebné brať do úvahy aj to, že je spravidla v záujme pacienta začať s liečbou čo najskôr. Ak si pacient nepraje byť informovaný o svojim ochorení a možnostiach jeho liečby vôbec alebo sčasti, má právo  odmietnuť poučenie. Aj takýto pacient bude liečený, nebude však o svojej liečbe informovaný, pokiaľ nezmení názor a nebude si takéto informácie priať.

Informovaný súhlas nemusí byť vždy udelený písomne, písomná forma však zaručuje väčšiu istotu pri prípadných neskorších pochybnostiach. Písomný informovaný súhlas zákon vyžaduje pri každej zmene diagnostického alebo liečebného postupu oproti predchádzajúcemu informovanému súhlasu (napríklad pri nasadení nového lieku), pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej alebo lokálnej anestéze, pri účasti na klinických štúdiách, transplantácií a odbere orgánov alebo tkanív a pri interrupcii a sterilizácii. Informovaný súhlas môže pacient kedykoľvek odvolať.

Bez udeleného informovaného súhlasu možno zdravotnú starostlivosť poskytovať iba výnimočne, a to pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ak je bezprostredne ohrozený život a zdravie pacienta a jeho súhlas nie je možné získať (napríklad je v bezvedomí), v prípade ochranného liečenia uloženého súdom, ústavnej starostlivosti, ak ide o pacienta, ktorý šíri prenosnú chorobu, alebo ak má byť zdravotná starostlivosť poskytnutá osobe, ktorá v dôsledku duševnej choroby ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

Skutočnosť, že zdravotnú starostlivosť možno až na výnimky poskytovať len so súhlasom pacienta však neznamená, že lekár je povinný liečiť pacienta akýmkoľvek spôsobom, ktorý si pacient zvolí. Tak ako pacient môže kedykoľvek odmietnuť liečbu, ktorú si nepraje a podpísať tzv. reverz, aj lekár môže odmietnuť poskytovať zdravotnú starostlivosť, ktorú považuje za bezúčelnú alebo škodlivú. V prípade, ak pacient požaduje liečbu, ktorá odporuje správnej klinickej praxi (je tzv. non lege artis), lekár má právom uloženú povinnosť takúto požiadavku odmietnuť.

 

Otázky pre lekára o ochorení a liečbe

 V praxi sa často stáva, že pacient, ohromený množstvom nových informácií, nie je schopný porozumieť všetkému, čo lekár hovorí a nevie preto dospieť k rozhodnutiu. V takejto situácii môže pacientovi pomôcť, ak si  množstvo otázok, ktoré sa s ochorením a jeho liečbou spájajú sprehľadní  do niekoľkých základných otázok, ktoré môže položiť lekárovi:

Otázky o ochorení:

 • V akom štádiu je moje ochorenie?
 • Čo je cieľom liečby? Aké výsledky od nej môžem očakávať ak všetko pôjde ako má?
 • Akú liečbu mi odporúčate?
 • Mám aj iné zdravotné problémy. Ako ich možno liečiť popri tomto ochorení?

 

Otázky o lieku:

 • Aké sú vedľajšie účinky lieku?
 • Ako môžeme vedľajšie účinky liečby zmierniť?
 • Ako mám liek užívať? V akej dávke, ako často, akým spôsobom, koľko dní?
 • Je nejaká pomôcka, ako by som si spôsob užívania lieku lepšie zapamätal/a?
 • Môžem popri tomto lieku užívať aj iné lieky bez predpisu alebo výživové doplnky?

 

Vedľajšie účinky liečby

Informovanosť je dôležitá aj pre zvládnutie nežiadúcich účinkov liečby. Pacient má právo vedieť, aké vedľajšie účinky liečby môže očakávať, akými prostriedkami ich možno zmierniť a na koho sa môže obrátiť v prípade, ak si s nimi nebude vedieť poradiť. Výskyt nežiadúcich účinkov môže byť dôvodom pre úpravu dávky alebo inú zmenu liečebného režimu. Moderná medicína pozná mnoho spôsobov ako zmierniť ťažkosti súvisiace s liečbou. Pacient však o nich musí lekárovi povedať.

Viaceré štúdie skúmajúce adherenciu pacientov k liečbe preukázali, že je veľký rozdiel medzi tým, ako vnímajú nežiadúce účinky liečby pacienti a ako ich lekári. Viac v článku Vedľajšie účinky cielenej liečby – predstavy lekárov, realita pacientov. 

 

Pochybnosti o liečbe

Niekedy sa stáva, že aj pacient, ktorý sa rozhodoval na základe dôkladného poučenia, začne v určitej fáze liečby pochybovať o tom, či je pre neho správna alebo či má vôbec zmysel liečiť sa. Prvoradou osobou, na ktorú sa môžete obrátiť so svojimi pochybnosťami o liečbe, je váš ošetrujúci lekár. Ak v priebehu liečby pocítite, že s ňou nie ste spokojný, napríklad si myslíte, že vám liek nezaberá alebo nie ste schopný zvládnuť jeho vedľajšie účinky, hovorte o tom s vašim lekárom a dohodnite sa, ako budete ďalej pokračovať. V Slovenskej republike má pacient právo zvoliť si lekára, ktorý ho bude liečiť. Pre úspech vašej liečby je dôležité, aby vás váš ošetrujúci lekár vnímal ako partnera, ktorý má právo na to, aby jeho otázky boli zodpovedané. Ide o váš život a vaše zdravie. Obavy z toho, aby ste lekára neobťažovali alebo nepôsobili hašterivo či nevďačne, nie sú na mieste. Bez ohľadu na pracovné vyťaženie lekára a počet ďalších pacientov čakajúcich na vyšetrenie, máte právo na všetky informácie, ktoré potrebujete, aby ste sa mohli liečiť. V prípade, ak určitú otázku nemôžete alebo nechcete položiť svojmu lekárovi, môžete sa obrátiť na Združenie pacientov s hematologickými malignitami. Odborníci, s ktorými spolupracujeme, sú pripravení poskytnúť vám všetky dostupné informácie o určitom ochorení a možnostiach jeho liečby. Kontaktovať nás môžete e-mailom na info@hematologickypacient.sk, poštou na adrese Združenie pacientov s hematologickými malignitami, Nezábudková 52, 821 01 Bratislava alebo telefonicky na čísle 0902 688 121.

Individuálne potreby a postoje pacienta musia byť zohľadnené v každej fáze liečby. Vždy máte možnosť odmietnuť určitý liek, podstúpiť nejakú procedúru, či ukončiť celú liečbu. V prípade ak sa liečiť nechcete alebo nemôžete, oznámte to lekárovi. Nemeňte liečebný režim bez dohovoru s lekárom.

Predpísaný spôsob užívania lieku nemeňte ani v prípade, ak sa cítite dobre a máte pocit, že ďalšiu liečbu už nepotrebujete, alebo si myslíte, že liek nemusíte užívať až tak často. Takýto prístup je veľmi nebezpečný. Odporúčaná dávka lieku a spôsob jeho užívania sú výsledkom dlhodobého výskumu. Váš liek je účinný iba vtedy, ak je užívaný odporúčaným spôsobom, v odporúčanej dávke a po stanovený počet dní. Pri dlhodobej liečbe je dôležité aj to, aby ste liek užívali v stanovených liečebných cykloch, počas ktorých pacient určitý počet dní liek užíva a určitý počet dní má prestávku. Liečebné cykly by mali na seba nadväzovať. Lekár by vám preto mal stanoviť ďalší termín návštevy tak, aby ste mali vždy dostatočné množstvo liekov a mohli v liečbe pokračovať.

Tipy ako nezabudnúť užiť liek:

 • Užívajte liek vždy v rovnaký čas dňa.
 • Spojte užitie lieku s nejakou inou činnosťou, ktorú robíte každý deň, napr. umývanie zubov.
 • Ak vám liek dochádza, nezabudnite sa včas objednať k lekárovi.
 • Požiadajte členov rodiny alebo priateľov, aby vám užívanie lieku pripomínali.
 • Zapíšte si do kalendára, že máte užiť liek.
 • Nalepte si lístok s upozornením na užitie lieku na chladničku, zrkadlo, skriňu alebo iný predmet, ktorý máte často na očiach.
 • Uložte si pripomienku o užívaní lieku do mobilného telefónu.
 • Spíšte si zoznam liekov, ktoré užívate. Vzor zoznamu, ktorý si môžete prispôsobiť a vytlačiť nájdete tu